#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
3.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา อันทะนิล
2.เด็กหญิง ปณิดา พรมอินทร์
3.เด็กหญิง วรรณภา อภัยศิลา
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันยธรณ์ ประชานอก
3.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมมาศ
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วีรชน ริพิมพ์
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุดวิลัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ชาลิสา บุครสีสวย
2.เด็กหญิง นิภาวดี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์งาม
4.เด็กหญิง ณัฐกมล ภิกุล
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ ดงเคน
6.เด็กชาย ธนาวุฒิ โพธิสาร
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
3.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นิพิฐพล คำพิมพ์
2.เด็กชาย ปภังกร วรรณทอง
3.เด็กชาย ณัฐชนนท์ โยธร
4.เด็กชาย ณัฐดนัย เนียมพันธ์
5.เด็กชาย ชาญวิทย์ พานจันทร์
6.เด็กชาย คณนันท์ บุญไทร
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
3.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อนุสรณ์ จันเปรียง
2.เด็กชาย วีรภาพ บุตรพรม
1.นาย ชิตินทรีย์ สุภโกศล
2.นาย ธวัชชัย อินวัน
8 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย นัดดานัย ตำหนิชาติ
3.เด็กหญิง นันทิชา มะปรางค์
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรันธนิน อินทสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปวีณา บุตรสัมฤทธิ์
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ จันดี
2.เด็กชาย ตุลาคม ประดับศรี
1.นาย จักรกริช บุญลี
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย สรวิศ ศิริกุล
2.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นางสาว จารุวรรณ ดวงจันทร์
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุปสุข
2.เด็กหญิง ปรียาภัทร ขยันวงษ์
3.เด็กหญิง ปรียานุช ขยันวงษ์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ปพนนภดล ชาชุมวงค์
2.เด็กหญิง ณัฐกิตติ์ เจียะรัมย์
3.เด็กชาย อัครินทร์ อิ่มมาก
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาง วาสินี สอดห่วง
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤตภาส บุญโกฏิ์
2.เด็กชาย บุริศร์ สืบสินธ์
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วีรเทพ เกษอุดม
2.เด็กชาย ธนภัทร สาจันทร์
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญจา เลารุจิราสกุล
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
17 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทวิลา
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
19 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แถบชาติ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
20 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
3.เด็กหญิง รัตน์มณี น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญรักษา
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
23 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
24 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
25 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุชาดา สุภเดช
2.เด็กหญิง ธัญสุดา เนียมชื่น
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
26 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง นันณภัทร กัตตา
2.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
2.เด็กหญิง จิราภา เนื่องภา
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
3.เด็กชาย วิศิษฏ์ โพธิ์ทอง
4.เด็กชาย ภัทรพล พรมศร
5.เด็กชาย ธีระเดช ไชยทอง
6.เด็กชาย กิตติพัฒน์ พรมบุตร
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
29 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ โคตภักดี
2.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
2.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
5.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
7.เด็กหญิง พิณญา พิมมาส
8.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
9.เด็กชาย ธีรภัทร โพธิสาร
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
32 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
33 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ เชื้อหอม
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
34 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
92.70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
35 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ปิใจคำ
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
36 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสณะชัย
1.นางสาว เกษรา สัญญา
37 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พิเคราะห์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
38 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนพล แสงสนธิ
2.เด็กหญิง ศุภาวดี แก้วลอย
3.เด็กหญิง ณัฐญา กลิ่นมาลัย
1.นาง วรกันยา แก้วกลม
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
39 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
3.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กหญิง ศุภนุช จันดา
3.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นาย ณัฐพร ขันสิงห์
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
41 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย นันทวัตร กาทอง
1.นาง กมล ชูกลิ่น
42 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
43 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85.80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ณัฐปภาวี มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง เปรมฤดี นาคทอง
1.นาย นัฐพล สุขพันธ์
2.นางสาว พัทญา ทองลือ
44 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญชัย
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
3.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง นิศามน แสงสุวรรณ
2.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
3.เด็กหญิง ทิติมา แสนบุราณ
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
47 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง กุลยาภรณ์ ประดับสุข
1.นางสาว วิยดา ฉันท์ไชย
48 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สังข์สุวรรณ วะโนปะ
1.นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ
49 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ ปานทอง
3.เด็กหญิง สลิลทิพย์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ
50 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ศุภิสรา เทพพล
2.เด็กหญิง ภัทรวดี สมนึก
3.เด็กชาย ศักดรินทร์ แทนคำ
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นางสาว สุภาวดี บุุญลี
51 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ผ่องศรี
2.เด็กหญิง อนุธิดา ดวงมณี
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพร
2.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
52 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
54 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
2.เด็กหญิง ครองขวัญ ตาสี
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
2.นางสาว อรุณี มีฤทธิ์
55 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธนพล สังฮ้อ
2.เด็กหญิง ภัทรภร พวงสันเทียะ
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธีรภัทร ปักปิ่น
2.เด็กชาย นนทิยุต ธโนแสน
3.เด็กชาย จตุพร สายจันทร์
4.เด็กหญิง วรัทยา สุพรรณ์
5.เด็กหญิง ปาลิตา วาศรี
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง รมิดา แทนคำ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีหาวงษ์
3.เด็กหญิง นิรดา ชายแก้วศิริ
4.เด็กหญิง น้ำเพชร อินทราศรี
5.เด็กหญิง วิภากานต์ สืบสินธ์
1.นาง จารุนันท์ ชูอาวุธ
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
3.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
4.เด็กหญิง สิรินภา ชมภูน้อย
5.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง อนัญญา อนุกูล
2.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ วิลา
3.เด็กหญิง สุพิชญา มะปราง
4.เด็กหญิง อาริษา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา เปงคอนสาร
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
3.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
4.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ฉัตรสุดา เจริญศรีเมือง
2.เด็กหญิง พัชธิดา ศรีจุ้ย
3.เด็กหญิง ปาริตา ชูกลิ่น
4.เด็กหญิง กวินทิตา อัฐแป
5.เด็กหญิง วรรณิภา ศิริอนันต์
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพร
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
2.เด็กหญิง สุธาดา วงสวาสดิ์
3.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
4.เด็กชาย ชาญณรงค์ คำลอย
5.เด็กหญิง กัลญา เนื่องอาชา
1.นาย ภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กันติชา ไชยทอง
1.นาง พิสมัย นันทร
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปุณยพร เทศกูล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ชุติญา ศิรินัย
1.นาย เอกวุฒิ พันวิไลย
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
68 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วาสนา ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชุติมนตร์ พานจันทร์
3.เด็กชาย ชิษณุพงค์ ไชยทอง
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นางสาว พัชริดา บุญน้อย
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ธนกรณ์ แถบหอม
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปภานัน อุปสุข
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย เพชรมณี เพชร
2.เด็กหญิง พัชริดา อนันต์
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปภานัน อุปสุข
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปณิธาน บัวลา
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
73 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ภานุเดช แก้วกัญญา
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ทำทรัพย์
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย วิจักขณ์ ปาวงศ์
74 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากรณ์ บุญสิน
2.เด็กหญิง วรรณภา อภัยศิลา
3.เด็กชาย สุระชัย ทิรอดรัมย์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
75 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ พิมมาศ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ผลขำทอง
3.เด็กชาย อนุชา สุพงษ์
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย นพอนันต์ ดวงแก้ว
2.เด็กชาย อภิชาติ จันทร์คืน
1.นาย คำพงษ์ แทนหอม
2.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
77 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง วิจิตรา เหล่าแค
2.เด็กชาย พงศกร ทองสาย
3.เด็กชาย ศุภณัฐ โสดา
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
78 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภิกุล
3.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
1.นาง รัชนี จันทะมั่น
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
79 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
3.เด็กชาย ศรายุทธ ทองสาย
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
80 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
2.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
3.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
1.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
81 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
82 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
83 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง กวินธิดา พาบุตร
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
84 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สกล กุสันเทียะ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
85 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
86 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรดี สาหะ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
87 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัชร์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
3.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธัญญภัคสรณ์ พรหมรินทร์
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อภิญญา ครองบุญ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ปิยวัช บุุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ฐิติกร สิงหชาติ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
96 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
97 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ข่ายวงศ์
1.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
98 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ดุสิต นิลพัฒน์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
99 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พรชิตา ศิริวงษ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ก้านบัว
3.เด็กหญิง จันทรา นิลดำ
4.เด็กหญิง ชัญญา่นุช นพพันธ์
5.เด็กหญิง พิมพ์กานต์ เกิดกล้า
6.เด็กหญิง จันทร์จิรา พิมูลชาติ
7.เด็กหญิง นงนภัส สุชาติ
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
2.นางสาว ลักขณา ทำมาเกตุ
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
100 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ สิงหชาติ
3.เด็กชาย จิรายุ สุขศรี
4.เด็กหญิง กันต์กมล ไชยสุวรรณ
5.เด็กชาย กุลพิพัฒน์ แซ่โค้ว
6.เด็กหญิง เมธาวี ศรีสมบุญ
7.เด็กชาย ณัฐ ไชยสุวรรณ
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
2.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
3.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ดุษณียา ทองอินทร์
2.เด็กชาย รุ่งอรุณ สุขแสวง
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กหญิง กรวิภาร์ เวียงคำ
2.เด็กชาย ธีระดนย์ วรรณทอง
1.นางสาว สุดาภรณ์ จันทร์แจ้ง
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กชาย ถิรพุทธิ์ อินทสุข
2.เด็กชาย ธนพลธ์ นวลหงษ์
1.นางสาว อนุธิดา ชูคำ
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา อันทะนิล
2.เด็กหญิง ปณิดา พรมอินทร์
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง นวนันท์ นาคศรี
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว วริศราภรณ์ สัญญา
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธีรเดช สุดวิลัย
2.เด็กหญิง พรไพลิน แสงทอง
3.เด็กหญิง อัยริน จันทร์เพ็ง
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนันกรณ์ วงค์วันดี
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พุ่มผล
3.เด็กชาย ไวทิน ชิณวงศ์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
2.เด็กหญิง อภิสรา ศรีวัย
3.เด็กหญิง ฐิตาภา สินศิริ
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพอนันต์ น้ำกรอง
2.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
3.เด็กหญิง ธัญพิชชา แก้วหัณหา
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.นาย อภิวัฒน์ ไชยสิทธิ์
2.นาย กิติพงค์ คำประสงค์
3.นาย วาที ทัพรัตน์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อริสา บุญเฟรือง
1.นาย อดิศักดิ์ เกิดกล้า
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อัมวิภา บุญเฟรือง
1.นาย อดิศักดิ์ เกิดกล้า
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ พานจันทร์
1.นาย อดิศักดิ์ เกิดกล้า
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กนกขวัญ เสาไธสง
1.นาย อดิศักดิ์ เกิดกล้า
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย ณฐกร อุปสุข
3.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูแรน
4.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
5.เด็กหญิง เขมรัตน์ ทรัพยฺ์ลาภ
6.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
7.เด็กหญิง จิราพัชร วงศ์ชัย
8.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
9.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
10.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
11.เด็กชาย ภคนันท์ สมปัญญา
12.เด็กชาย ธรรมรัฐ บุญรอด
13.เด็กชาย ยศกร วิชัยโย
14.เด็กชาย จิรกิตติ์ บุญเติม
15.เด็กชาย ธนากร จันทร์จำนงค์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ประกอบ ชอุ่มโพธิ์งาม
3.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
4.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย บุญญรัตน์ เจริญมาก
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ทรงพล นิมนต์
1.นาง ไพจิตร นครชัย
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รชต ตาลวิลาศ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ มูลดับ
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุพรรณี ลมเชย
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กุศลิน สีสิงห์
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
124 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
3.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
5.เด็กหญิง แพรวพรรณ ปานทอง
6.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
7.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
8.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
9.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
10.เด็กชาย ออมสิน พิมมาศ
11.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
12.เด็กชาย กิตติวัฒน์ ปิ่นหอม
13.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
14.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
15.เด็กชาย สังข์สุวรรณ วะโนปะ
16.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
17.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
18.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
19.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
20.เด็กชาย จันทกร ประนมศรี
21.เด็กหญิง ขวัญฤดี บุญตา
22.เด็กหญิง พิมพ์พร คำลอย
23.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
24.เด็กหญิง สุนิตา ป้องดู่
25.เด็กชาย ออมทรัพย์ พิมมาศ
26.เด็กชาย ธีรภัทร์ พรมรินทร์
27.เด็กชาย ณัฐพล พิศพงษ์
28.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ไชยสุวรรณ
29.เด็กชาย บรรจง แก้วตา
30.เด็กชาย พีรพัฒน์ อุ่นแก้ว
31.เด็กหญิง ณัฐิดา พิศพงษ์
32.เด็กหญิง สุชัญญา มิ่งเมือง
33.เด็กหญิง อชิรญา อุ่นแก้ว
34.เด็กหญิง สลิลทิพย์ คำลอย
35.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ มินกระโทก
36.เด็กหญิง วชิรญาณ์ สิงหชาติ
37.เด็กหญิง เมลดา สุศรี
38.เด็กหญิง ปัญญาพร โคตรชารี
39.เด็กหญิง นิภาพรรณ ไชยสุวรรณ
40.เด็กหญิง จันทิมา บุญน้อย
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
4.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
5.นางสาว ศศิธร พิญญาณ
6.นางสาว ปภานัน อุปสุข
7.นางสาว ณัฐวิภา โพธิกุดสัย
8.นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ
125 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัญญณัช บุญชัย
2.เด็กชาย ฐิติโชติ สืบกระพันธ์
3.เด็กชาย ปิติภัทร ไชยทอง
4.เด็กชาย พีระภัทร อัคพร
5.เด็กชาย ภูมิชน ศรีโพธิ์
6.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญเหลือ
7.เด็กชาย จิรายุส มุ่งมาตย์
8.เด็กหญิง ชลวรรณ สารถ้อย
9.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
10.เด็กชาย ศุภสรรค์ ไชยทอง
11.เด็กหญิง ดวงกมล บุญเฟรือง
12.เด็กชาย รพีภัทร ไชยทอง
13.เด็กชาย นันทวัฒน์ สดำปี
14.เด็กหญิง ชุติกาญน์ จันทร์เปรียง
15.เด็กหญิง ศุภาวารี วัฒนายุ
16.เด็กชาย ศักดา เนียมจิตร
17.เด็กชาย ทวีศักดิ์ มะปรางอ่อน
18.เด็กชาย กฤษฎา ไชยทอง
19.เด็กชาย กิตตินันท์ เนียมจันทร์
20.เด็กชาย วัชรพงศ์ อามาตย์มนตรี
21.เด็กหญิง เขมจิรา คูณผล
22.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ พลคำ
23.เด็กหญิง กัญญาภัค ถาวรวรรณ
24.เด็กชาย ธีรติ ดวงมณี
25.เด็กชาย วีระพล เนียมจันทร์
26.เด็กหญิง วีรดา ใหทอง
27.เด็กชาย อัมรินทร์ มักสัน
28.เด็กหญิง ยุพา ไชยทอง
29.เด็กหญิง สุริวิภา บุญเหลือ
30.เด็กหญิง สิรินดา ไชยทอง
31.เด็กชาย ไชยภพ ไชยทอง
32.เด็กหญิง พัชรนันท์ โพธิ์ชัย
33.เด็กหญิง เปรมิกา บุญเหลือ
34.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ไชยทอง
35.เด็กชาย ณัฐณกร วัฒนายุ
36.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
37.เด็กหญิง ชฎาพร สุดา
38.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สาลีผล
39.เด็กชาย ไพรวัลย์ จรรยากรณ์
40.เด็กชาย พรพิสุทธิ์ พืชศรี
1.นางสาว พัชริดา บุญน้อย
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
3.นาง ชนาพร ลาคำ
4.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
5.นาง ณัชชา นิลเพชร
6.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
7.นาง สุติมา บุญเฟรือง
8.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ญานิศา สาหะ
3.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
4.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
5.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
6.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
7.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
8.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
9.เด็กหญิง แพรวพรรณ เนียนแนบ
10.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
2.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
3.เด็กหญิง นุชนาฏ หวังผล
4.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
5.เด็กหญิง ธิติมา วงศ์รักษา
6.เด็กหญิง พัชราภา วันแสน
7.เด็กหญิง พฤศจิกา แทนคำ
8.เด็กหญิง จันทร์กระจ่างฟ้า นันทะสิงห์
9.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญยง
10.เด็กหญิง ชุติมา นันทรัตน์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
4.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
128 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ฐิรวัฒน์ บุญทอง
1.นางสาว วิยดา ฉันทไชย
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ไชยยายงค์
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
1.นางสาว อรทัย บุญทอง
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยาคำ
1.นางสาว ณัฐวิภา โพธิกุดสัย
132 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กันตยศ วิลัย
2.เด็กหญิง กมลพร นาคอุ่น
3.เด็กหญิง ธันยภรณ์ บุญร่วม
1.นางสาว วิไล จันทร์เปรียง
2.นางสาว ประไพรวรรณ วรรณทอง
133 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปภาวรินท์ มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง พรไพลิน แทนคำ
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ น้ำกรอง
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
134 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พิชชาพร คอระอุด
2.เด็กหญิง ปุญญิสา บุญโกฏิ์
3.เด็กหญิง พรศิริ ศรีภักดิ์
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา
135 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุวิมล เทศกูล
2.เด็กหญิง ปณิดา แถบหอม
3.เด็กหญิง ฐิติชยา ทวนทอง
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
136 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ภีมวรา รินริโก
1.นาย เอกวุฒิ พันวิไลย
137 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ กุลบุตร
1.นางสาว เกษรา สัญญา
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปรียานุช ไชยทอง
2.เด็กหญิง วรนุช สุดพาห์
3.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ โสดแก้ว
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว พัชริดา นิลสุข
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พนธกร ศิลาชัย
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร สอดศรี
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
141 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง มาริสา พันธุรัตน์
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
142 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เบญจพล ระดาพงษ์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
143 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
2.เด็กหญิง ดาริน ทองนาค
3.เด็กหญิง ชลดา เมาลี
4.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
5.เด็กหญิง ญาดา แจ้งมณี
6.เด็กหญิง อารียา บุญสุวรรณ
7.เด็กหญิง จันทกานต์ มณีวรรณ
8.เด็กหญิง พัชริดา สมคณะ
9.เด็กหญิง ประภัสสร พงษ์วัน
10.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ จิบจันทร์
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
2.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
144 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อริสา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กนกขวัญ เสาไธสง
3.เด็กหญิง วนิดา บุญมาศ
4.เด็กหญิง กวินทรา เกิดกล้า
5.เด็กหญิง มนทิราวรรณ บุญเฟรือง
6.เด็กหญิง สิริรัตน์ แก้วทองคำ
7.เด็กหญิง มัสฑิฌา ฮมภาราช
8.เด็กหญิง สิวินีย์ บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง อัมวิภา บุญเฟรือง
10.เด็กหญิง บุตรตรี บุญแก้ว
1.นาย อดิศักดิ์ เกิดกล้า
2.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
3.นางสาว ดวงเดือน พรมดี
145 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
2.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
4.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
5.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
6.เด็กหญิง วรัทยา ก่ำแก้ว
7.เด็กหญิง กรรณิการ์ โสลา
8.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
9.เด็กหญิง ราชาวดี ใยอุบล
10.เด็กหญิง จิรายุ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
3.นาย สุพิน สอดแก้ว
146 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กวิน ชินวงศ์
2.เด็กชาย คมไผ่ ลาคำ
3.เด็กชาย วัชรปาน บุญขาว
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
2.นาง จตุพร นรเนตร
147 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
2.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เกิดเพิ่มดี
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
148 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
2.เด็กชาย ศราวุธ บุญขาว
3.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
149 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.40
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ทีระพัฒน์ เที่ยงอ่อน
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
150 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.40
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ปภาดา บุญชัย
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
151 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย นรภัทร แทนคำ
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย สมสกุล อุปสุข
2.เด็กหญิง ปสุดา พุ่มพวง
3.เด็กชาย ญัฐพล พะวัง
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญทอง
5.เด็กชาย ชินวัตร ศรีมงคล
6.เด็กชาย ศุภฤกษ์ อุปสุข
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สายจันทร์
8.เด็กหญิง ธิราวรรณ เคารพ
9.เด็กชาย ธีระวัฒน์ พะวัง
10.เด็กชาย ขวัญชนก จูมสวัสดิ์
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
3.นางสาว อนงค์ภรณ์ สายจันทร์
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
4.เด็กหญิง ธัญญพรรษ ค้ำใบ
5.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
6.เด็กหญิง ชลธิชา ทันธิมา
7.เด็กหญิง กฤษติยาวดี ศรีวงษ์
8.เด็กหญิง ประกายเพชร สุดแก้ว
9.เด็กหญิง มนรดา ลาคำ
10.เด็กหญิง จารีย์ อาจภักดี
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
154 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง เทวิกา บุตมี
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
155 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
95.53
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
2.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
156 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
88.72
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย จักรกริช เจียวรัมย์
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีมงคล
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
157 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
2.เด็กหญิง ฐิญาดา แพงศรี
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
158 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยทอง
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นางสาว ธนพร พิลัย
159 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิยพร ฝีปากเพราะ
1.นางสาว อรทัย บุญทอง
160 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง กาญจนา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
161 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงค์พิทักษ์
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
162 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
163 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
164 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญญาภา น้ำนวล
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
165 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
166 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ คำใส
2.เด็กหญิง ชลธิชา เงินมา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
167 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อทิตยา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
168 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อภิรักษ์ จันทร์นันต์
2.เด็กชาย ธาวิน สุวรรณวงค์
3.เด็กชาย พงศ์พณิช ศรีวงษ์
4.เด็กชาย จริน ปะปาลี
5.เด็กชาย อรรคเดช เกษสาคร
6.เด็กชาย สุริยา โสดแก้ว
7.เด็กชาย ภาสวิชณ์ น้ำนวล
8.เด็กชาย สายธาร แทนคำ
9.เด็กชาย วัชรพงศ์ เบ็ญมาส
10.เด็กชาย ปัญญพัฒน์ แก้วธรรม
1.ว่าที่ร้อยตรี แจ้ง หมู่มาก
2.นาย วีระศักดิ์ นันทะสิงห์
3.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย จิรกร บุญใหญ่
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
170 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
88.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ญาดา สมจันทร์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
171 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชนสรณ์ แสนเรียน
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
172 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ขวัญพร แทนคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
173 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พัชรี สุนิพรรณ
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม