#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ทิพปภา เขตสันเทียะ
2.เด็กหญิง นิภาวดี สอดแก้ว
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ ไสว
2.เด็กหญิง เศรณิกา ศรีวรรณะ
1.นาย จักรกริช บุญลี
2.นางสาว สุรัตน์ติญาน์ เลิศบุรภัทร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
2.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
4.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
5.เด็กชาย พลาธิป สุศรี
6.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
2.เด็กหญิง จันทร์ณภัทร ในทอง
3.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
1.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร
2.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง ศวิตา คูณภาค
3.เด็กหญิง ศศิชา คุณภาค
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง สุพัฒตรา ทองละมุล
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศศิวิรตา พานจันทร์
2.เด็กหญิง เหมือนฝัน บุญเฟรือง
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
2.นางสาว ดวงเดือน พรมดี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย จิรายุ บุญใหญ่
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรรธิภา ขันคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชญานนท์ วรรณโกสิทธิ์
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ทวีศักดิ์
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
66.50
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิริศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย วชิรพงษ์ พงศ์วัน
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
63.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศิลป์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย พัฒวรรษ ราภรณ์พิจิตร
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง หัชชพร พิมูลชาติ
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง นิภาพรรณ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย บรรจง แก้วตา
3.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
4.เด็กชาย ณัฐ ไชยสุวรรณ
5.เด็กชาย ออมทรัพย์ พิมมาศ
1.นางสาว ศศิธร พิญญาณ
2.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เมษญา คำหล้า
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชายเพชร
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญขาว
2.เด็กหญิง อรพินท์ บุตรสัมฤทธิ์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ปกรเกียรติ พรรณา
2.เด็กชาย ธนโชติ ระแสนพรหม
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
65.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย อติพล พิศเพ็ง
2.เด็กชาย ธนโชติ วิรุณพันธ์
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภัทรภร สอดแก้ว
2.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นางสาว ดาราวรรณ ทองสุข
2.นาง ไพจิตร นครชัย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม