#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พงศธร น้ำกรอง
2.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
3.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ วังคะฮาต
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
2.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย เตชิต เทียนดำ
2.เด็กหญิง ปสุดา พุ่มพวง
1.นางสาว อนงค์ภรณ์ สายจันทร์
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
3 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย นิติภูมิ แสนปลื้ม
2.เด็กชาย นพดล เทียมพร
3.เด็กหญิง อนัญญา แก่นการ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
4 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย วีรภาพ บุญมาก
2.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงค์แหวน
3.เด็กหญิง อัญมณี ขยายวงศ์
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อรจันทร์
1.นาง กมล ชูกลิ่น
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
2.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
3.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย จิรภาส มณีวงษ์
2.เด็กชาย ภูมินทร์ แผ่นทอง
3.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
2.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
3.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นาย จักรพันธ์ ไชยสิทธิ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สิรัญญา แสงทอง
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วราภรณ์ วรรณทวี
2.เด็กหญิง ชนัญดา ดวงจิตร
1.นาง วรกันยา แก้วกลม
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ตาลสันเทียะ
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง ประกายดาว รัตนโกศล
3.เด็กหญิง ปภาดา พันธ์พูล
4.เด็กหญิง พรชิตา มิ่งเมือง
5.เด็กหญิง ณวิภา ทองสุพรรณ์
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นาย วีระพงษ์ คำแดง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ทัตชญา บุญวัง
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง ชุติมา สุวรรณทา
2.เด็กหญิง อริสรา อุปเท
3.เด็กหญิง สุกัลยา โสดแก้ว
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย อุชุกร ไสว
2.เด็กชาย ณัฐพล พิศพงษ์
3.เด็กหญิง ณัฐิดา พิศพงษ์
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
2.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วธรรม
2.เด็กชาย พิชิตชัย ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ไสว
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาง พรมงคล มีสติ
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
71.50
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนบัตร ดีโสม
2.นาย ณัฐภัทร ทรงทัน
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิรภัทร บุญเฟรือง
2.เด็กชาย รุ่งตะวัน บุญเฟรือง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นางสาว ดวงเดือน พรมดี
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิสา พรมรัตน์
2.เด็กหญิง อริสา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว วาสนา วาศรี
2.นาย อุกฤต พิมมาศ
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย อนุชา นาคหอม
1.นางสาว สุภาวดี ชูผล
2.นางสาว ชุติณัชชา ขจรวุฒิวรเดช
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรเดช ถุงชัย
2.เด็กชาย ธีรเดช ไชยทอง
1.นาย ชิตินทรีย์ สุภโกศล
2.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย จิรสิน อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศิชา คูณภาค
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พีรเดช อายุวงค์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภิกุล
3.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
4.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
5.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
1.นางสาว ภัทรจิต สิทธิศร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย บรรจง แก้วตา
1.นางสาว ณัฐวิภา โพธิภูดาสัย
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
2.เด็กหญิง สุพพัตรา ศรีหนองห้าง
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
30 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย ธเนศพล เสาแก่น
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์
2.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พนิดา จันทร์เภา
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ปรวิศ บุญเฟรือง
1.นางสาว ภัทรชริญา แสงสิงห์
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ศศิประภา ใจกล้า
1.นางสาว วนิดา รัตนะวัน
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ภาวินี สีน้อย
1.นางสาว อรทัย บุญทอง
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ธนัญญา ทันงาม
1.นาย ฐานะ แก้วแสง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม