#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.50
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ทัพฟ้า สุทธิขันธ์
2.เด็กชาย วรเมธ ปริทา
3.เด็กชาย ชัยโรจน์ ดวงมณี
4.เด็กชาย นัทธพงศ์ ทองคำ
5.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
6.เด็กชาย ณัฐนนท์ วงษ์เป็ง
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
3.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง จุฑามาศ เพ็ชรรัตน์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
2.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
3.เด็กชาย กรวิชญ์ มนตรีวงศ์
4.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
5.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
6.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาง อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
3.นาง อิด วงค์พิทักษ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
2.เด็กชาย กฤษดา บัวลอย
3.เด็กชาย สรวิทย์ ผมพันธ์
4.เด็กหญิง อนิสา พลดง
5.เด็กหญิง สุนิสา สุพรรณ
6.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นาง ประภาวดี สุทารส
3.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย นันทกรณ์ พันธ์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสรา พนะที
3.เด็กหญิง อัญญาณี ศรีภักดิ์
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง รัชนีวรรณ วันนุบล
3.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อรพรรณ ชัยชาญ
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมอปะคำ
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง กนกวรรณ คำลอย
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ โพธิสาร
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
2.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กชาย ชินพัฒน์ มังคละ
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย สันติภาพ กันมิดา
2.เด็กชาย วีรพล ครองยุติ
1.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
2.นางสาว ณัฏฐพร สุวรรณธาดา
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
2.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
60.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พรพิมล จอมจันทร์
2.เด็กหญิง สิตานันท์ ดวงทิม
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สุพงษ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อัจฉรา สมรัตน์
1.นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา
19 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง อาทิตยา สุพัฒผล
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม