#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วชนะ
2.เด็กชาย นราวิชญ์ สมรัตน์
3.เด็กชาย นนท์ปวิช ศิริโท
4.เด็กหญิง ธีราภรณ์ มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง พรชนัน มนตรีวงศ์
6.เด็กชาย กนกพล แสงวงค์
1.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3.นาง ฐิมญกรรน พิมพร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย สหภพ โสดแก้ว
2.เด็กชาย กรวิชญ์ รังษี
3.เด็กชาย ภานุพงศ์ สมรัตน์
1.ว่าที่ร้อยตรี ผจญ พึ่งปาน
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว กนกวรรณ อาจภักดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุกัญญา ฉิมพินิจ
1.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญยานุช สุพงษ์
2.เด็กหญิง ทัศนวรรณ สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินธรา งอนสวรรค์
2.เด็กหญิง ดวงฤทัย มังคละ
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
76.40
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง พิชยา วงค์คำ
2.เด็กหญิง วรรณวิสา กลางเภา
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
2.นางสาว ละออ งามฉวี
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ฐิติยานันท์ ชนะมาร
2.เด็กหญิง วิลาสินี สุภาพ
3.เด็กหญิง กัญจนาภา ใจซื่อ
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
2.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
3.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
1.นาย จตุพล บุญทวี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง วรัญญา มงคลช่วย
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ยี่สุ่นน้อย
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ชนะมาร
1.นางสาว ธัญรดา ประเสริฐชาติ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชุ่มศรี
3.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เพชรวิไล ใจชอบ
2.เด็กหญิง ปนิตา จันเปรียง
3.เด็กหญิง เจตสุภา ปริญาณ
1.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ใจซื่อ
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ยศพล ภูมิแก้ว
2.เด็กชาย พงศกร เกิดกุล
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ขยันวงษ์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
23 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ธรรมประวัติ โพธิสาร
2.เด็กชาย สุรเสก ระงับภัย
3.เด็กชาย ศุภกร โพธิ์กระสังข์
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
2.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา โพธิสาร
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ โสมงามสุวรรณ
1.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ศศิวิมล สุพัฒผล
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง วิชญาดา วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง พลอยจุฑา ปืนเพชร
3.เด็กชาย ณัฐพล สติภา
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงพินิจ
2.นางสาว อำพร เกษอินทร์
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
31 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
32 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นสีดา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
33 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุนิษา ประจน
2.เด็กหญิง กาญจนา ศรีมาญา
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
2.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ เลิศศรี
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา โถทอง
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง เเก้วทิพย์ ไสว
2.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2.นาง เนตรนภา เเถมวัน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม