#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุทธิดา สุระชาติ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ดาวสุข
3.เด็กหญิง ปภัสสรณ์ สุระชาติ
1.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
2.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ผลิตโชค พรหมศรี
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ลาภสาร
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง สุพิชญา มนตรี
2.เด็กหญิง ธนสรณ์ เสาร์จันทร์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อทิตยา รินทร
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ใจกัด
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ปิติสุข กุลวุฒิ
2.เด็กชาย พงศธร จันทร์พวง
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นางสาว จันทร์จิรา ศรีปราชญ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ไอญดา ยะยง
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ชลธิชา สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ชลพรรศ สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รังสิกานต์ สิงห์สุขุม
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง พลอยประภัส บังคม
1.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
2.นางสาว วชิราภรณ์ ศิริเทศ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มุฑิตา ในทอง
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง พรชนิตว์ ภาษี
2.เด็กหญิง บัญฑิตา พันธ์ศรี
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
1.นางสาว นพรัตน์ มะโนธรรม
2.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กิจโภคิน เชื้อหอม
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย นวพล อินวันนา
2.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรศรี
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เลาหะวานิชย์
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ บุตรตะมี
2.เด็กชาย พงศกร โสภา
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
2.นางสาว ปณิดา ขอขันกลาง
17 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง กมลพรรณ วรบัญฑิต
2.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา ปรีจิตร
1.นางสาว นันทิยา พุฒพันธ์
2.นาง สุณิศา อินทอง
18 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ปภังกร เพ็ชรรัตน์
2.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นันขุนทด
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
19 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85.40
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปารณีย์ พันธุทุม
2.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นางสาว พรประภา ติงสะ
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง ปาริตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย นันธิพัฒน์ สิงห์โต
3.เด็กหญิง สุนันทา หล้าก่ำ
1.นางสาว นริศรา จิตตโคตร
2.นาย รณชัย ทาระ
21 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิระนันท์ เกษี
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
22 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง รื่นฤดี วรรณทอง
1.นาย รณชัย ทาระ
23 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนภัทร นาทันเริ่ม
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย อติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกูล
1.นาง ชุติมา แสวงผล
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชญางกูร นารี
2.เด็กหญิง นภสร สิทธิพันธ์
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง นฤมล โสดามุข
1.นาง น้ำฝน สารภี
28 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง วรรณนิสา โคจรนา
2.เด็กชาย พงศ์ศิริ ทองลมุล
1.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
29 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ จอมรัตน์
2.เด็กหญิง รัตติกาล บ้านแสน
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุภาพ
2.เด็กหญิง ธัญจิรา สมิธ
3.เด็กหญิง ศรัณย์พร กราเพนติน
4.เด็กหญิง ญดาวรรณ มาลาสาย
5.เด็กหญิง พิชชาดา พลหาญ
1.นาง สุณิศา อินทอง
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง เปี่ยมรัก อนันต์
2.เด็กหญิง สุทธิดา บุญทอง
3.เด็กหญิง ภัทราพร ก้อนนาค
4.เด็กหญิง พรชิตา อุส่าห์
5.เด็กหญิง สุพิชชา วุฒิยา
1.นางสาว สุนันทา พรมเกษ
2.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง รุจิรา งามเลิศ
2.เด็กหญิง กัญญาภัค สีหาพับ
3.เด็กหญิง ชนาพร ขาวฟอง
4.เด็กหญิง นภสร โมห้างหว้า
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ยอดแก้ว
1.นาง สุณิศา อินทอง
2.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง อรอุมา ยามรัมย์
2.เด็กหญิง แวววัชรีลักษณ์ อักษรกลาง
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทะนู
4.เด็กหญิง ศศิพิมล สอดแก้ว
5.เด็กชาย คมสัน เหล่านุกุล
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นาง สุณิศา อินทอง
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ต้นพิพัฒน์ ทันอินอาจ
2.เด็กชาย ทีปกร ไพรป่า
3.เด็กชาย กรทักษ์ โสภา
4.เด็กหญิง ธนพร ติงสะ
5.เด็กชาย หัสดิน สิงห์คำ
6.เด็กชาย กิตตินันท์ สัมพันธ์
7.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จันทร์ขาว
8.เด็กหญิง สุปาณี ปลงใจ
9.เด็กชาย มติมนต์ สีเสมอใจ
10.เด็กชาย เณติกรณ์ แหวนเพชร
11.เด็กชาย จิรภัทร ทิพเนตร
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สามารถ
13.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุพรรณ
14.เด็กหญิง จิรัฐติกาล ศรสันต์
15.เด็กหญิง วิรัลยุพา ไสยพันธ์
16.เด็กหญิง นวรัตน์ ดวงแก้ว
17.เด็กหญิง นรินทิพย์ โสภา
18.เด็กหญิง ประภัสรา สุพรรณ์
19.เด็กชาย อาทิตย์ พงค์วัน
20.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองผิว
1.นาย ไกรสร อนันต์
2.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
3.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
4.นาง สมคิด สายลุน
5.นาย บัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง อณัญญา อนันต์
1.นาย วราวุธ คำชัย
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.40
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง พัชรวดี หลายแห่ง
1.นาง รัตติยาภรณ์ จักขุจันทร
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชดา ลันดา
2.เด็กชาย ประภากร สีแสง
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง วาริษา เทาศิริ
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ศิรวัฒน์ อินทะนู
2.เด็กหญิง วลัยพร นาคงาม
1.นาง สุณิศา อินทอง
2.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย พงศกร พาแก้ว
2.เด็กหญิง สุภิญญา จอมคำ
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ธัญญานุช ยอดศรี
2.เด็กหญิง กรกนก สินศิริ
3.เด็กหญิง อริสา สินศิริ
1.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
2.นางสาว ปุณยนุช สุวรรณทอง
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย คุณานนต์ ไพรบึง
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฏฐ์พงษ์ ไชยณรา
2.เด็กชาย ปรัชญ์สพล ส่งเจริญคุณวุฒิ
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศรายุธ ปลงใจ
2.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง สุณิดารัตน์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ภานุพงค์ พลคำ
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
45 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย จิระภัทร เรืองคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
46 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำแก้ว
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
47 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ติงสะ
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มีสัตย์
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง พิมพ์พัชชา สุขวงศ์
1.นางสาว เมธาวี พรมดวงศรี
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พัชรี ศิระวรรณ
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชา บำรุงราษฎร์
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ภูศนิษา หลำหุ่น
1.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
54 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง พรนิภา ดีลาส
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
55 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ปาลิตา โสภา
1.นาย ไกรสร อนันต์
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง นันท์นภัส อนุพันธ์
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นันขุนทด
2.เด็กชาย อิทธิกร โสภา
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ชาลินี ศรีโกสอน
2.เด็กหญิง สุทธิตา ทองศรี
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ จันทะมาร
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง ชณิชกมนต์ นาคพันธ์
3.เด็กหญิง ศริญญา พรอินทร์
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย นันทกร ยาหอม
2.เด็กชาย นราธิป ศรีด้วง
3.เด็กชาย จตุรภัทร จันทร์แจ้ง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นางสาว เมธาวี พรมดวงศรี
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง พิชญธิดา โทแก้ว
3.เด็กหญิง รัชวลี แก่นศรียา
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
63 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธนบดี ธงไชย
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
64 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
65 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อนงค์ลักษณ์ มะปรางค์
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง อรกัญญา เสน่หา
2.เด็กหญิง นันท์ธิชา เทศกูล
3.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
4.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
5.เด็กชาย ชนะชัย พวงสูงเนิน
6.เด็กชาย ภูวิเนศวร์ อุดม
7.เด็กชาย นนทกร พงษ์วัน
8.เด็กชาย ปิติโชค บุระพวง
9.เด็กชาย ธนพล ภูระวัง
10.เด็กหญิง ศิลาภรณ์ ฆารจรัส
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2.นาง ลาวัลย์ มิ่งเมือง
3.นาย อิทธิพล โพธิสาร
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรทัย วรรณทอง
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
3.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เดือนใส
4.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีภักดี
5.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
6.เด็กหญิง อุสุมา โพธิสาร
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
9.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
10.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
11.เด็กหญิง พัชราภา คำลอย
12.เด็กหญิง ชาลิณี ศรีธรรมานุสาร
13.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
14.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
15.เด็กชาย ยติภัทร สร้อยนาค
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นาง นวียา วันเปรียงเถาว์
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ขันขัว
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย อัครพล เสาแพง
1.นาย ประยุทธประย วันทา
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง กรวัลล์ ดาวงษ์
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ เทาศิริ
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
74 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย พร้อมพงษ์ อุผา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์เจริญ
3.เด็กหญิง กวินธิดา รำพึงนิตย์
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
2.นางสาว ณัฐนรี พื้นผา
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
76 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ชุณัฐดา แก้วสง่า
2.เด็กหญิง นริศรา ทาทอง
3.เด็กหญิง รัญชิดา สินศิริ
4.เด็กหญิง ทิพประภา ยตะโคตร
5.เด็กชาย สิทธิโชค คำเก่ง
6.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
7.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
8.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
9.เด็กหญิง ปนัดดา แสนดี
10.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กงศรี
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
3.นาง บัวรื่น พานจันทร์
77 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.25
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เนตรชนก บุญลี
1.นาง สำราญ คำพิราช
78 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.50
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ลภัสรา โสริญาติ
1.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน
79 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
80 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง สุพรรษา วรรณทอง
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
81 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย คมกริช เพิ่มผล
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ใจตรง
1.นาย วราวุธ คำชัย
2.นางสาว จิรชยา ชัยมลล์
82 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธรรมปพน มนทอง
2.เด็กชาย ภัทรดนัย พันธ์หนองโพน
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
83 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ มุ่งมาตร
2.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
84 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พิมพ์โคตร
2.เด็กชาย พิทยา เขียวนวล
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ดุลยชาติ
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
85 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จันทิมา แน่นดี
2.เด็กหญิง สุนันทา พันมลี
3.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
86 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.52
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ บุญอภัย
2.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อธิญา จงวานนท์
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
88 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปนัดดา สุพรรณ์
1.นางสาว พรประภา ติงสะ
89 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิรดาภา วรรณทอง
1.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
90 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิรประภา แม่บุญเรือน
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
91 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
92 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
1.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
93 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอฤทัย นามคง
1.นางสาว ณภาภัช นิยม
94 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติพร กุลรัตน์
1.นาง ปริญญา แพงอก
95 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง ณภัทร ธนาคีรี
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
96 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ต้นข้าว รักไทย
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สะอาด
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
2.นาง น้ำฝน สารภี
97 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
4.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
5.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
1.นาง ปริญญา แพงอก
2.นาย ภักดี ลีลาศ
98 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
99 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุวิชญา เดชสอน
1.นางสาว สมพร วรรณจู

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม