#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
63.50
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ธนกรณ์ วิเชียรดี
2.เด็กชาย สรวิชญ์ สุระชาติ
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองมนต์
4.เด็กชาย เตวิทย์ เกตพัก
5.เด็กชาย ธนกร ทนทาน
6.เด็กชาย สุรเดช อ่อนโสภา
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
3.นาย วราวุธ คำชัย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย กฤษฎากร คำดี
2.เด็กหญิง สิรินันท์ วินทะไชย
1.นาย ศักดิ์ชัย ทาทอง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เกือกรัมย์
1.นางสาว บุณยาพร เสาว์จันทร์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ทิพประภา ยตะโคตร
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
63.50
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย สุภบุตร สุดดี
2.เด็กชาย ภาสกร บุญทอง
3.เด็กหญิง ทิฆัมพร ศรีลาชัย
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ ดาวเรือง
5.เด็กหญิง ญนันทนิยา แก้วกันหา
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญทอง
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
3.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนาเดช วงราจา
1.นางสาว บุษบา วงษ์ปลั่ง
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
66.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี นวลดี
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดลชนก ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปิยะพันธ์
3.เด็กชาย กิตติชัย นาคสิงห์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง อุไรวรรณ สิงห์คร
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล พงษ์วัน
2.เด็กหญิง อภิสรา แข่งขัน
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไสว
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
2.นาย สวรินทร์ เรืองคำ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา มุ่งมาตร
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ธนิตา สุดาชาติ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
69.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สัทธานุ
1.นาย รณชัย ทาระ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ปภาวรินท์ ศรีรส
1.นางสาว ชลิตา สงโสด

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม