#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กันตพัชร พันธ์แก่น
2.เด็กชาย พีรณัฐ เจือจันทร์
3.เด็กชาย กรณพัฒน์ พิมพ์อักษร
4.เด็กชาย สกลพัฒน์ พิมพ์อักษร
5.เด็กชาย ณิชกุล จันทร์แจ้ง
6.เด็กชาย พสุเทพ ต้นคำ
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
3.นางสาว มุทิตา สาระบูรณ์
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย ปราโมทย์ คืนดี
2.เด็กชาย เกษม จันทะสน
3.เด็กชาย พีรวิชญ์ นวลหงษ์
1.นาย พีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นาย บุญเรือง อุรัญ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย อนุชา จันทะสน
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เกษคำ
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
2.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
4 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
2.เด็กหญิง ณัชชาอร สีแดง
3.เด็กหญิง สุธาทิพย์ เรือโป๊ะ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบญจมาศ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พรธิดา การเกษ
1.นางสาว สิริวิภา ภูหัวไร่
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พีรัชชัย พลหาญ
2.เด็กหญิง เกษสุดา คำแดง
3.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
1.นางสาว นุริญญา สาธุพันธ์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม
2.เด็กหญิง นันท์นลิน จันพิมาร
3.เด็กหญิง เกศราภรณ์ ชาติสมร
1.นางสาว นันทิยา พุฒพันธ์
2.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ พรสุทธิภัทร
2.เด็กหญิง สุประวีณ์ ศรียันต์
3.เด็กหญิง ปทิตตา สีแก่
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรจิรา อนุพันธ์
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปริยาภัส จุ้ยสูงเนิน
2.เด็กหญิง ดารินทร์ เสาจันทร์
3.เด็กหญิง ปาณิสรา สุคตะ
4.เด็กหญิง กัญญพัชร์ สุดดี
5.เด็กหญิง น้ำฟ้า นามวิชา
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นางสาว ศศิร์ธา ป้องเคน
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
2.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย เสนีย์ ทะหา
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ นวลทอง
2.เด็กชาย เอกพล เนียมจันทร์
3.เด็กชาย ธนาคิม บัวใหญ่
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นาย สัญญา จันคนา
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ญาณพงศ์ จันดี
2.เด็กชาย ภาณพงศ์ ไชยอาสา
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ปรัชญา กุนเท้ง
2.เด็กชาย สิทธินนท์ กิ่งไธสง
1.นาย วัฒนา จันทะวงษ์
2.นางสาว นันทิยา พุฒพันธ์
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย เจษฎาพร ศรีวัย
2.เด็กหญิง กชพร ศรีวัย
1.นาย สุรชาติ พิมพ์มาศ
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ปฐมพร จันทะมั่น
2.เด็กหญิง ปรัชญ์ณฎา อ่อนสกุล
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
18 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย บัณฑิต มะโนชาติ
2.เด็กชาย วรินทร สำรวมสุข
3.เด็กชาย นัฐนนท์ ลาคำ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง เกศราภรณ์ ชัยพร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อาริษา เกาะแก้ว
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง สุกัญญา โสภา
1.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย แดนชัย ดวนใหญ่
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ยุพาภรณ์ กำจร
1.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไสว
3.เด็กชาย สิทธา มีวงษ์
1.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
2.นาง สารีย์ เบ็ญจมาศ
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ พันธ์ศรี
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา วงค์ศรี
3.เด็กหญิง อังสุมาลิน เสาร์จันทร์
1.นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
2.นางสาว อัญชนา ศรีรังศิลป์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุทธิดา สุระชาติ
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา จารุวงค์
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ชนันธร วันดี
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง ปริยากร ทนงค์
2.เด็กหญิง จิรัชญา สุริยะวงษ์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ใจกัด
2.เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวอ่อน
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
30 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
75.10
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง นันท์นภัส ศรแก้ว
2.เด็กหญิง รัตติยา ประเสริฐชาติ
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชาอร สายจันทร์
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง พิภาพร ทองกันยา
2.เด็กหญิง กาญจนา เกษมณี
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย นัฐพล สระสิงห์
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
34 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปรายฟ้า เสริมภูเขียว
1.นางสาว พรประภา ติงสะ
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เมลินดา รีส
2.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง สกุณตนา บุญตระการ
2.นาย บรรลือ บุญตระการ
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง นภกมล ทองสุข
1.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม