#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.นางสาว สุภาพร สัมพันธ์
2.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
3.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นางสาว อชิรญาณ์ ทนที
2.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
1.นาง รัตนา ศรีสังข์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ณัชพล จันทร์ตั้ง
2.เด็กหญิง พันธิตา สังสัมฤทธิ์
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กรวินท์ นางวงศ์
2.เด็กหญิง สุปราณี ทิพย์รักษา
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ร่วมทรัพย์
2.เด็กชาย วรเทพ พิมพ์กันหา
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
2.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง วรรณิกา สาระพงษ์
1.นาย สมยงค์ เชื้อพันธ์
2.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะโนชาติ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปานัดดา ศิลทอง
2.เด็กหญิง พัชรี พันธ์มะลี
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เอกรินทร์ คำไพ
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
64.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธัญรดา บุญรอด
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นางสาว ภัทราวดี เบ็ญมาศ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
63.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ยศกร สุดาชาติ
1.นางสาว ภัทรวดี อุทัยกรณ์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง บุญญภรณ์ บุญทาสิม
1.นางสาว วิชุดา แก้วใส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม