#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจเย็น
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เซียว
3.เด็กชาย อนุทัศน์ ประเสริฐชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว ณัฐลาดา ประทุมวงค์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ปรีดา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง พิรญาณ์ จิตวงษ์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พาลี
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย นายบุญมี ข้างน้อย
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ทรรศิกา ปลาวาฬ
2.เด็กหญิง อัมราพร ทองด้วง
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.50
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ บุระกรณ์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทา
3.เด็กชาย รัชพล เพชรเที่ยง
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ พิมพาพันธ์
5.เด็กชาย กฤษณกัณฑ์ เผื่อแผ่
6.เด็กชาย อัครเทพ โสดามุก
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิโชค วันนา
2.เด็กชาย ชัยภัทร ดวงจันทร์
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภาษี
2.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ บัวรัตน์
2.เด็กหญิง ทรรศิกา ปลาวาฬ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว ธีริศรา ยาสี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงศ์
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เกวลิน คำเหลือ
2.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นางสาว ชนิฎา จรเด็จ
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พรไพลิน อุดร
2.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ใจเรือง
3.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
2.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน สงโสด
1.นางสาว ศิริรักษ์ สายสมุทร
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ญานิศา ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัชนาพร ไชยพันธ์
3.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาส
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนกฤต สารทอง
2.เด็กหญิง ชุติพร บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา สารทอง
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง สุนันทา ตังสุข
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ภัทราพร หัสดงศ์
2.เด็กหญิง กนกพิชญ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง ชุติมา พรมมา
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นางสาว เยาวเรศ กายะชาติ
18 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุปราณี แนบเนียม
2.เด็กชาย ธีรวัต รอดภักดี
3.เด็กหญิง อรวรา แนบเนียม
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัทรภร แนบเนียม
1.นางสาว ละอองเพ็ญ ปราบเสียง
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ดวงตะวัน เบ้าเงิน
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ชนะนา
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ จิตกล้า
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ คมมนต์
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78.60
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สุขเกิด
1.นางสาว จิรัชญา อ่อนอก
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทวี
2.เด็กหญิง ปนัดดา หาสุข
1.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
2.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
3.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
4.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดาห์
5.เด็กชาย นันทวุฒิ พันธ์เพชร
6.เด็กชาย หัสยา ศรศรี
7.เด็กชาย ศักนรินทร์ พละโส
8.เด็กหญิง สุธิดา คนสวย
9.เด็กหญิง สริลทิพย์ คนขยัน
10.เด็กชาย ศราวุฒิ บุตรโพธิ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว พันนิดา พิมสอน
3.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย พัชรพล พันธเพชร
2.เด็กชาย อศิวะ ภาษี
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
2.นางสาว ศิริรักษ์ สายสมุทร
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ คชแพทย์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ภัทรเวช ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิภาพร แสงกอง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง วรรณิภา อบอุ่น
1.นางสาว วิริยา โยธา
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ประเสริฐชาติ
1.นาย ยุทธนา สุดา
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จันทนา แสงอำไพ
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
2.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
3.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ณัฐพล ศีลทอง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรยุทธ สุภาพ
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง การเกศ ถันทอง
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
2.เด็กหญิง สุชาดา จันทคาด
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
39 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำกลาง
2.เด็กชาย ปฐมพงศ์ ติงสะ
1.นาย ศรายุทธ เมฆกัลจาย
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
40 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
2.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
3.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
41 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
3.เด็กหญิง สุภัสสรา ดาบส
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
42 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
71.02
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย อรอุมา จำปาทอง
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ครัวกลาง
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา บุญราช
43 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กชาย จิรายุ ภาษี
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นางสาว ชนิฎา จรเด็จ
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
1.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
46 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีรติกร สาระสุข
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
48 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรณวลัย หมื่นฤทธิ์
1.นางสาว สิริยากร เบ็ญมาส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม