#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุรีรัตน์ ยิ่งชาติ
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ปัตเนตร
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
2.เด็กหญิง ช่อทิพย์ ไชยตะวงศ์
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
1.นาย ตฤณ ทีงาม
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
2.เด็กชาย ปัณณ์ เสียงเสนาะ
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุวรรณา ทิพย์โอสถ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มาทอง
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ทินวงษ์ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย วรรณชัย ตั้งมั่น
3.เด็กชาย นันทิพัฒน์ พลชัย
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
54.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย คุณานนท์ เข็มหอม
2.เด็กชาย รัฐพล ประสิทธิ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย พงสิทธิ์ พันมะลี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ณัฐวิดา มะณี
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ลาพันธ์
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ อัศวภูมิ
1.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง อภิญญา ทองป้อง
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
2.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
21 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
55.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
2.เด็กหญิง อรอุมา เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง รุธิรา สมใจ
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหลืองกระโทก
5.เด็กหญิง สุกัญญา ทิพย์โอสถ
6.เด็กหญิง อรณี ชื่นจำปา
7.เด็กหญิง สาวิกา ไพสิงห์
8.เด็กหญิง จรินทร ออมชมภู
9.เด็กหญิง ปนิศรา ลำสมุทร์
10.เด็กหญิง พัชรพร พันธ์จันทร์
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
3.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
65.53
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สนันตน์ มะณี
2.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม
24 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.05
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธนิสร ลาพันธ์
2.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์มา
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลักษิกา สืบสา
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง มาริสา บัวจันทร์
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม