#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง ปาริตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย นันธิพัฒน์ สิงห์โต
3.เด็กหญิง สุนันทา หล้าก่ำ
1.นางสาว นริศรา จิตตโคตร
2.นาย รณชัย ทาระ
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง รื่นฤดี วรรณทอง
1.นาย รณชัย ทาระ
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนภัทร นาทันเริ่ม
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนาเดช วงราจา
1.นางสาว บุษบา วงษ์ปลั่ง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย สิรภัทร โพธิสาร
1.นางสาว บุษบา วงษ์ปลั่ง
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง อรกัญญา เสน่หา
2.เด็กหญิง นันท์ธิชา เทศกูล
3.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
4.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
5.เด็กชาย ชนะชัย พวงสูงเนิน
6.เด็กชาย ภูวิเนศวร์ อุดม
7.เด็กชาย นนทกร พงษ์วัน
8.เด็กชาย ปิติโชค บุระพวง
9.เด็กชาย ธนพล ภูระวัง
10.เด็กหญิง ศิลาภรณ์ ฆารจรัส
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2.นาง ลาวัลย์ มิ่งเมือง
3.นาย อิทธิพล โพธิสาร
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ขันขัว
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ เทาศิริ
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
69.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สัทธานุ
1.นาย รณชัย ทาระ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม