#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย ปราโมทย์ คืนดี
2.เด็กชาย เกษม จันทะสน
3.เด็กชาย พีรวิชญ์ นวลหงษ์
1.นาย พีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นาย บุญเรือง อุรัญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย อนุชา จันทะสน
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เกษคำ
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
2.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ไอญดา ยะยง
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง พลอยประภัส บังคม
1.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
2.นางสาว วชิราภรณ์ ศิริเทศ
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ธัญญานุช ยอดศรี
2.เด็กหญิง กรกนก สินศิริ
3.เด็กหญิง อริสา สินศิริ
1.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
2.นางสาว ปุณยนุช สุวรรณทอง
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย จิระภัทร เรืองคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม