#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.นางสาว สุภาพร สัมพันธ์
2.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
3.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงศ์
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
2.เด็กชาย อิสรายุทธ จันทกรณ์
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ อาการ
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พงษ์กิ่ง
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสงฉวี
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุธิตา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง วิจิตรา บัวทอง
3.เด็กหญิง จิตรานุช ปิยะวงศ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศินิภา ศรีกระหวัน
2.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
3.เด็กหญิง กาญจนาภรณ์ กาลพันธ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
2.เด็กหญิง สุริยาพร พรหมชาติ
3.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
1.นาย คำมี ขันตีสาย
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
83.40
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง น้ำฝน ละเลิศ
2.เด็กหญิง วันเพ็ญ พาลี
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
3.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงษ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ มีคุณ
2.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
3.เด็กชาย อาทิตยา ทุมดวง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
3.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
16.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
1.นางสาว ภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
3.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
4.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดาห์
5.เด็กชาย นันทวุฒิ พันธ์เพชร
6.เด็กชาย หัสยา ศรศรี
7.เด็กชาย ศักนรินทร์ พละโส
8.เด็กหญิง สุธิดา คนสวย
9.เด็กหญิง สริลทิพย์ คนขยัน
10.เด็กชาย ศราวุฒิ บุตรโพธิ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว พันนิดา พิมสอน
3.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อธิพงษ์ วุฒิพรม
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง นงลักษ์ อุนชะสม
2.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
3.เด็กชาย พลพงษ์ บัวงาม
4.เด็กชาย กฤษณะ กองสิน
5.เด็กหญิง ศุภมินตรา บุญสนอง
6.เด็กหญิง พิมพ์นารา พงษ์เพช็ร
7.เด็กชาย ปรเดช นวมิล
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
3.นางสาว ปนิดา ทุมมา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จันทนา แสงอำไพ
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
2.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
3.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
3.เด็กชาย นรุฒม์ชัย เพิ่มผล
4.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
5.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
7.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
8.เด็กชาย ภัคพล ิทิพย์สิงห์
9.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
10.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
11.เด็กชาย สุทธิพล มีผล
12.เด็กชาย ธนภัทร เจียนงาม
13.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
14.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
15.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
16.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
17.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
18.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
19.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
20.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
23.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
24.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
25.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสำรี
26.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
27.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
28.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
29.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
30.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศรี
31.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
32.เด็กหญิง จิรานันท์ พาแพง
33.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
34.เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะลิวงค์
35.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
36.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
37.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
38.เด็กหญิง เกษจิราพร ใจทอง
39.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เที่ยงธรรม
40.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
5.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
6.นางสาว วนิดา พรหมชา
7.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
8.นางสาว สุปรานี หาญจิต
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อุสุมา ไชยโยธา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศรี
3.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
4.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
5.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
6.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
7.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
8.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
9.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
10.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
11.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
12.เด็กชาย ณัฐกานต์ มะลิวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
3.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
3.เด็กชาย รักสุดท้าย แผลงทอง
4.เด็กชาย วรเชษฐ์ ทองสูรย์
5.เด็กชาย ชนาธิป แก้วกระจ่าง
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
30 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย นันทวุฒิ พันเพชร
3.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
4.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
5.เด็กชาย ศราวุธ บุตรโพธิ์
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง การเกศ ถันทอง
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย รัตนศักดิ์ นิละนนท์
2.เด็กชาย ธนวัช ศรีวงศ์ษา
3.เด็กชาย อชิรวิทย์ แสวงพันธ์
4.เด็กชาย มินธาดา นามปัญหา
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พันธ์เพชร
6.เด็กชาย ทนงศักดิ์ ทองปา
7.เด็กชาย ศุภฤกษ์ วันประดิษฐ์
8.เด็กชาย อภิรักษ์ วะภา
9.เด็กชาย นันทกร สายทอง
10.เด็กชาย จิรศักดิ์ วันเพ็ง
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นาย เฉลิมชัย แสงห้าว
3.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เที่ยงธรรม
1.นางสาว วนิดา พรหมชา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
59.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กาญจนา มะลิวงค์
1.นางสาว วนิดา พรหมชา
37 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
5.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
6.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
11.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
12.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กาญจนา วงษ์เสน่ห์
1.นางสาว พันนิดา พิมสอน
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐชพน พาลี
1.นางสาว สำเภา พุทธศรี
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
57.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดา
1.นางสาว สุปรานี หาญจิต

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม