#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุนินาถ ตัดเขตสุข
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ ประทุมวงค์
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาย พรหมพิสุทธิ์ เพิ่มบุญ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เกวลิน คำเหลือ
2.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นางสาว ชนิฎา จรเด็จ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา บรรพชาติ
2.เด็กหญิง กรณ์นิภา คำอุดม
3.เด็กหญิง พรภนา มะโนชาติ
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ญานิศา ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัชนาพร ไชยพันธ์
3.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาส
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง รัตติกานต์ พิมพ์พา
3.เด็กหญิง นันทรัตน์ บุญร่วม
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว วรรณภา บุญแสน
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
46.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรัทธา
1.นาง วิไล เครือพันธ์
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วีรภัทร จันดี
2.เด็กชาย พีรภาส บุตรก่าน
3.เด็กชาย ภิรมย์ อินทร์ปอง
1.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รัศมีจันทร์ นรชาติ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
1.นาย ทิวา มะลิลำ
2.นาย รสพล ปราบหล้า
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วนัดดา ชัยบุตร
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ คูณสม
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนโชติ การพงษ์
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ปั้นทอง
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89.60
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุญญาภรณ์ รุ่งแสง
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กชาย จิรายุ ภาษี
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นางสาว ชนิฎา จรเด็จ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย มิ่งทรัพย์ คำหลือ
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดี
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
2.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บัวทิพย์ เบ็ญมาส
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรื่อง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรวีร์ ภาษี
1.นางสาว กัลยา พลจันทึก
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภัสสร ธงอาษา
2.เด็กหญิง ชญานุช สินไทย
1.นางสาว กัลยา พลจันทึก
2.นาง จิรญา นวนแย้ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม