#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชลดา โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง เบญญาภา สำลี
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ปิยะพัฒน์ สังกะสี
2.เด็กชาย ธนภัทร เชื้อหมอ
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
2.เด็กหญิง ณ้ฐธิดา มังคละ
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา โคตมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว กนกวรรณ อาจภักดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินธรา งอนสวรรค์
2.เด็กหญิง ดวงฤทัย มังคละ
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ญาณศิริ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง วริศรา ศรีทอง
3.เด็กหญิง ยุพยงค์ โพธิสาร
1.นาย วินัย โพธิสาร
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ ทองละมุล
3.เด็กชาย กฤษกรณ์ มะปรางค์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
2.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
2.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
3.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
20.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ วงค์ศา
2.เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วทาสี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.สิบเอก วินัย โพธิสาร
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.30
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วิรายา โพธิสาร
2.เด็กชาย กรวิชญ์ จันทะสนธ์
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พรจิตรา สะอาด
2.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา ศรีงาม
4.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
5.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
7.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
8.เด็กหญิง วาริศรา อุปศรี
9.เด็กหญิง นัฌชา โพธิสาร
10.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชุ่มศรี
3.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กชาย ชินพัฒน์ มังคละ
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ เรืองคำ
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช อินวันนา
3.เด็กชาย นรากร ทองสุข
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
52.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ปกรณ์ ศรีรัมย์
2.เด็กชาย อภิชาติ ศิริเทศ
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ โสมงามสุวรรณ
1.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.สิบเอกหญิง วินัย โพธิสาร
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สิงห์เจริญ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนโชติ เรืองคำ
2.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง วรัญญา ศรีวงศ์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง บังอร ประสีระเตสัง
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย วัจนา
2.เด็กหญิง นิจจารีย์ โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ จินดาวงษ์
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
29 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
2.เด็กหญิง อารีวรรณ สุธัญสวรรค์
3.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
4.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
5.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
6.เด็กหญิง ทิวาวรรณ แก้วลอย
7.เด็กหญิง สุวิมล ปรีเปรม
8.เด็กหญิง รัชฎาพร แข็งแรง
9.เด็กหญิง พัฒนารี จันทะสน
10.เด็กหญิง นิพาดา แก้วลอย
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
2.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชดานัน วงศ์สามารถ
2.เด็กชาย ทิวากรณ์ อยู่เย็น
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองลมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
34 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
2.เด็กชาย เศรษฐวุฒิ ดอกพวง
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
36 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
2.เด็กหญิง สุพัตรา ทองแสง
3.เด็กหญิง นงลักษณ์ สุพรมมา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
37 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัฐธิชา คณะรถ
2.เด็กหญิง นันทิภาคย์ โพธิ์กระสังข์
3.เด็กชาย ศดานนท์ วันเพ็ญ
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
46.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา มังคละ
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม