#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประวิทย์ วงค์กระสาน
2.เด็กชาย ระพีภัทร์ ห่อทรัพย์
3.เด็กชาย วีระพงษ์ เสนาน้อย
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กิตติ คูณสุข
2.เด็กชาย พงศธร สุขวงค์
3.เด็กชาย มังกรทอง แก้วสง่า
4.เด็กชาย ศราวุฒิ ขลุ่ยแก้ว
5.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ หนูเตี้ย
6.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สกุลมีสมบัติ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภูวดล อุตะโม
2.เด็กชาย ธีรภัทร วงค์ชาม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เอมิกา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร ทองอ่อน
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า สราคำ
2.เด็กหญิง ก้านขวัญ แสงดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กวินภพ หนูเตี้ย
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ตาลหอม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จันจุฑามาศ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัลย์นิษฐา อุดหนุน
2.เด็กหญิง วรรณิดา ภูริมนาค
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา มีมุ้ย
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเหลา
5.เด็กชาย อภินันท์ ไชยวัง
6.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นาย นพรัตน์ กินรา
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
2.เด็กชาย คริสเตียน เบิร์ก
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
4.เด็กหญิง ชนัญธิดา มีมุ้ย
5.เด็กหญิง เบญญทิพย์ นิลเพ็ชร
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ละเลิศ
7.เด็กชาย ธัญพล ศรีวงษ์
8.เด็กชาย ภานุพงษ์ จุมพงษ์
9.เด็กชาย รพีภัทร ห่อทรัพย์
10.เด็กชาย พีัฒนพงษ์ ผิวขาว
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เบ็ญทิพย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เบ็ญญทิพย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
3.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง สุกัญญา บุญอาสา
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นางสาว เมธินี ฝอยทอง
2.นางสาว ณัฐวดี เพชรดี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภัทรพล ไม้น้อย
1.นางสาว นัทธมน พิมแก้ว
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธาวิน ตาลหอม
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นาลิตา เมาลีชาติ
2.เด็กหญิง พิชานันท์ มาทอง
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นวนไชย
4.เด็กหญิง วรรณภา สุขทองสา
5.เด็กหญิง พรวิมล สิงห์ทอง
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง วันนิสา งามสง่า
2.เด็กหญิง นันทิการต์ โตงามลักษณ์
3.เด็กหญิง อนัญญา ยั่งกลาง
4.เด็กหญิง อภิชญา โถสุวรรณ
5.เด็กหญิง วราภรณ์ มาทอง
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธีรภัทร เบ้ามะณี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กุลศิริ
3.เด็กชาย สุรพัศ ทันวงษา
4.เด็กชาย หัสดินติ์ สิทธินนท์
5.เด็กหญิง อินธิรา ปาวรีย์
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิน์ เหลาสิงห์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ มากมูล
3.เด็กหญิง สุนิษา สิงห์ทอง
4.เด็กหญิง หทัยภัทร์ ดวงแก้ว
5.เด็กหญิง ดวงดาว โทวะดี
6.เด็กชาย สุริยา ศรีผา
7.เด็กชาย ภัณฑิรา จุมครอง
8.เด็กหญิง ฐานิตย์ ตรัสศรี
9.เด็กชาย กรวิชญ์ เครือบุตร
10.เด็กชาย กฤติพงษ์ อุดหนุน
11.เด็กชาย จิราภรณ์ บุตวงษ์
12.เด็กชาย อภินัทธ์ จันทอง
13.เด็กชาย ชัชพงค์ พานพบ
14.เด็กหญิง กมลนัฐ ปาวรีย์
15.เด็กหญิง จินดาภา ภาษี
16.เด็กหญิง นาลิดา เมาลีชาติ
17.เด็กหญิง วันนิสา งามสง่า
18.เด็กหญิง อริสา ปักอินทรีย์
19.เด็กหญิง สุนารี บุญมานัส
20.เด็กหญิง วราภรณ์ มาทอง
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
3.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
4.นาย สุรพร ศรีสะอาด
5.นางสาว ปภัสสร บุญลา
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประวันวิทย์ โทวาท
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ จุลหอม
4.เด็กชาย ชาตรี น้ำเกลี้ยง
5.เด็กชาย ภูสิทธิ์ คำภิพัฒน์
6.เด็กชาย อนุกูล ใบบัว
7.เด็กชาย จักรพงษ์ อุดมลักษ์
8.เด็กหญิง จักรพงษ์ สีโทน
9.เด็กหญิง อรทัย ทัยอ่อน
10.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กุลศิริ
11.เด็กชาย ปฏิคม ภูเผือ
12.เด็กชาย ศุภชัย วงศ์ฮาม
13.เด็กชาย อดิศร ตลับกลาง
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ อภัยศิลา
15.เด็กชาย พัชรพล อธิพงษ์
16.เด็กชาย หัสดินต์ สิทธินนท์
17.เด็กชาย ธนพนธ์ ตัวสง่า
18.เด็กชาย จิณห์วรา คำโสภา
19.เด็กชาย อนัญญา ยั่งกลาง
20.เด็กชาย จีราวุฒิ รัตนวงษ์
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
4.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
5.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปวีณา สืบสา
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
22 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย คริสเตียน เบิร์ก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
3.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ม่วงมนตรี
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง หทัยภัทร ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง สุธาสินี บุญหลักคำ
3.เด็กหญิง วรรณษา ที่บ้านธาตุ
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง หวันยิหวา ประสานจิตร
2.เด็กหญิง ธันยารัตน์ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง พิกุลแก้ว สิงห์ทอง
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พิจิตรา ดอนเป๊ะ
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐพล บุญอุ้ม
2.เด็กชาย ธีรภัทร วงศชาม
3.เด็กชาย สิทธิพล ลาบบุผา
4.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
5.เด็กหญิง สุภานันท์ บุญจูง
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นาย สถาพร ทาดาวงศา
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปริญญา หงษ์สา
1.นาง ลลิดา นวลมณี
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
1.นาง ลลิดา นวลมณี
32 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภัทรพล บุญหลักคำ
2.เด็กชาย อนุทิศ เมาลีชาติ
3.เด็กหญิง กมลพรรณ พรมรักษ์
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
2.นาง สุเอ พงษาปาน
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิยะวดี หนองโสดา
2.เด็กหญิง สุภานันท์ บุญจูง
3.เด็กหญิง อาภัสรา ศรีชมภู
1.นางสาว ณัฐวดี เพชรดี
2.นางสาว เมทินี ฝอยทอง
34 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ญาณิศา จุลหอม
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย พัชรพล เสนาพันธ์
2.เด็กชาย ทณัชวรรณ ชุ่มใจ
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง เพชรภาวรรณ ประสิทธิ์
1.นางสาว ปภัสสร บุญลา
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อนันตชัย ลิลาจันทร์
1.นาง ลลิดา นวลมณี
39 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย วงศกร วรรณวงษ์
2.เด็กชาย แทนไท สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง นิชานันท์ เมาลีชาติ
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ คูณศิริ
5.เด็กหญิง จริยา ยืนสี
6.เด็กชาย สิรภพ บรรโล
7.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
8.เด็กชาย ศุภรัตน์ เมาลีชาติ
9.เด็กหญิง พิมพิกา วรรณวิไล
10.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
1.นางสาว สุภาวดี ชูกลิ่น
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นางสาว เมทินี ฝอยทอง
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
56.50
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปรีญาภรณ์ ฆ้องเม็ง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
30.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ทินกฤต แก่นสีดา
1.นางสาว ปราณี นาคนวล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม