#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง นันทิชา ลาเลิศ
2.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ คำสะ
2.เด็กหญิง จิดาภา แกล้งกลางดอน
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง จรรยา คำศรี
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
2.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
3.เด็กหญิง นลิน สายสิงห์
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นาง งามพร วงษ์ษา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ โตนวน
2.เด็กชาย เอก ผัดศรี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วรรณทวี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ นามโคตร
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย เทพปรีดา ชวนกระโทก
2.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นาง อรพรรณ โคสัย
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
68.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธิติมา สืบสา
2.เด็กหญิง ธิติมา จตุรัส
1.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
2.นาย ปัญญา ผะเดิม
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร สีพล
1.นางสาว สุดาวรรณ ปรารมย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม