#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง วันดี ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณิดา ศรีวัย
1.นางสาว สุภารัตน์ ศรีวัย
2.นางสาว เปรมา ปัญญาเหลือ
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ สีรัมย์
2.เด็กชาย ธนากร แหวนอาจ
3.เด็กชาย ธมะนันท์ มะตะราช
4.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
5.เด็กชาย วีระยุทธ บุตะมี
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว ปฏิญญา สารโท
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ฐากูร ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ นวลจันทร์
3.เด็กชาย ณัฐดนัย พานจันทร์
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม