#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
2.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
3.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
4.เด็กหญิง ปาริชาติ ธรรมสอน
5.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
6.เด็กหญิง มณฑิตา มาพิทักษ์
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
88.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
3.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
4.เด็กหญิง ชนาภา เหมาะทอง
5.เด็กหญิง ปณิตา นาคชัย
6.เด็กหญิง สาลินี แสนดี
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง กมลพร ประยศ
2.เด็กหญิง รวินทร์นิภา ฝางคำ
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นาย วรรณสิงห์ ค่ำคูณ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิตรกัญญา อาจภักดี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย พีรภัทร โกศล
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนากร เนียมกลิ่น
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
65.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ผิวนวล
2.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย วันชนะ เกตุหอม
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนกฤต สุมณฑา
2.เด็กชาย ธนโชติ สอดแก้ว
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ณัฐศักดิ์ สิถิระบุตร
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เทียนนิล
3.เด็กหญิง สุภััสสร พิมเสน
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง จริยานุช แอกทอง
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
17 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ชานนท์ หอมหวาน
2.เด็กชาย นนทกานต์ สมนึก
3.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
4.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นาคอ่อน
5.เด็กหญิง นลินทิพย์ วรรณทอง
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
2.เด็กชาย วรปัญญา ศรีภักดี
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา วงสาเคน
1.นาง นงคราญ จันทุมา
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง แววมณี มูลา
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
22 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
2.เด็กหญิง สาริศา คำทรัพย์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐริกา ปิ่นเกิด
1.นางสาว สุภัททา จุไร
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
52.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปัณณธร รัตนะมงคล
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พริมรตา เขียนบุตร
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม