#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยนาม
2.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
3.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ศรีอ่อน
4.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
5.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
1.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
2.นาย เอกลักษณ์ นามวงค์
2 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
2.เด็กหญิง วัสยา สายทอง
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.นางสาว อรสา สีพรม
2.นางสาว จีรนันท์ กิ่งจันมล
3.เด็กชาย บัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นางสาว ศิริพร ริลทัย
2.นางสาว สุภาพร ไชยปัญญา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัทรภร แนบเนียม
1.นางสาว ละอองเพ็ญ ปราบเสียง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
52.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิดาภา แนบเนียม
1.นางสาว ทับทิม บุญเชิญ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย อัครา บุญสอน
2.เด็กหญิง เกศแก้ว นางวงค์
3.เด็กหญิง อรปรียา โพธิ์ใหญ่
4.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
5.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
3.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
4.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
5.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กรวินท์ นางวงศ์
2.เด็กหญิง สุปราณี ทิพย์รักษา
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วิวัฒน์ จันมลตรี
2.เด็กหญิง นภัสกร ชื่นชาย
3.เด็กชาย ณัฐพล อินพิลา
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เกษม กิ่งจันมล
2.เด็กชาย เชี่ยวชาญ นางวงค์
3.เด็กชาย กฤษฎาพร คำแก้ว
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสิฐ
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
1.นางสาว ละอองเพ็ญ ปราบเสียง
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เด่นชัย พรมมามั่น
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
1.นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธีรเทพ ชื่นเย็น
1.นางสาว สุภาพร ไชยปัญญา
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง เกศแก้ว นางวงค์
2.เด็กชาย ฐิตินันท์ สายทอง
3.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
4.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
5.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
6.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
7.เด็กหญิง ชนัญชิตา อุ่นเมือง
8.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
9.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นามวิชา
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา กิ่งจันมล
11.เด็กหญิง สุภาพร วงค์คำจันทร์
12.เด็กหญิง นิภาภรณ์ มะณี
13.เด็กหญิง สุพัตรา คุณมี
14.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
15.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสถาน
16.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประเสริฐสังข์
17.เด็กหญิง มุฑิตา บุญเกื้ิอ
18.เด็กหญิง วรรณิษา สายทอง
19.เด็กหญิง วรัญญา คณะนา
20.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
21.เด็กชาย ธีรเทพ ชื่นเย็น
22.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
23.เด็กชาย วิวัฒน์ ชัยวงค์ษา
24.เด็กชาย นรินธร ยาสี
25.เด็กชาย สรศักดิ์ สงโสด
26.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
27.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
28.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
29.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
30.เด็กหญิง พรนภัส โคตรเจริญ
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
3.นางสาว ทับทิม บุญเชิญ
4.นาย วิษณุ ไชยะนา
5.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
6.นางสาว สุภัคจิรา ราชเมืองขวาง
7.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
2.เด็กชาย อำนาจ ปากเมย
3.เด็กหญิง วันทนา นางวงค์
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ ผ่องศิลป์
5.เด็กหญิง วิภาวี ห่อทรัพย์
6.เด็กหญิง เพ็ญมันตา กลิ่นมณี
7.เด็กหญิง สุปราณี ทิพย์รักษา
8.เด็กหญิง วรัทยา นามวิชา
9.เด็กหญิง ศิริวิภา พิมพ์ทอง
10.เด็กหญิง อัมธิกา จันมลตรี
11.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
12.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
13.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
14.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
15.เด็กหญิง อรปรียา โพธิ์ใหญ่
16.เด็กหญิง สมปรารถนา พิมพ์เพชร
17.เด็กชาย กรวินท์ นางวงศ์
18.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
19.เด็กหญิง มลธีนี ธีระบุตร
20.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
21.เด็กชาย นรินธร ยาสี
22.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
23.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
24.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
25.เด็กชาย เด่นชัย พรมมามั่น
26.เด็กชาย ธนกรณ์ ทองศรี
27.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
28.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
29.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
30.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว ศิริพร ริลทัย
3.นาง จงรัก การะเกษ
4.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
5.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
6.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
7.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พิณณ์ประภา เปาสันเทียะ
2.เด็กชาย อดิชาติ คำแก้ว
3.เด็กหญิง ปฐมมาภรณ์ ศรีอ่อน
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
2.นางสาว สุภัคจิรา ราชเมืองขวาง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม