#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิรักษ์ นาดี
2.เด็กชาย อัฒฑกร ไชยมาตย์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เฉลิมชนม์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง นภัสสร ปึ้งตาเณร
3.เด็กหญิง ศุภรา ไชยทอง
4.เด็กหญิง จุไรรัตน์ เสามั่ง
5.เด็กหญิง นัฐนิชา รัตนพันธ์
6.เด็กหญิง บุญญิสา อินสุข
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นางสาว มาลีวรรณ พื้นผา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุวรรณสพ
2.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ศิริพร บัวบังศึก
2.เด็กหญิง ภูษณิศา ราษี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กชาย กาลัญญู มาตร์อยู่เย็น
1.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
2.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมทาน
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
72.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรพงษ์ อินธิมาศ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญญา รัตพันธ์
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นางสาว สุวริน สีดา
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พรรณปพร วังคะฮาด
2.เด็กหญิง อรไพลิน สายทอง
3.เด็กหญิง ปานชีวา ไชยเกิด
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
2.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
3.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เทพอาษา
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินทรา ประชุมชื่น
2.เด็กหญิง ชลิตา วรจันทร์
3.เด็กหญิง ชัชนันท์ ประจันทร์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา นาสมรูป
3.เด็กหญิง อัจฉรา อุดมลาภ
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันหอม
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นางสาว นิยม ขันศรี
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
12.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ประกาศิต ไชยคุณ
1.นางสาว นิยม ขันศรี
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
2.เด็กหญิง วิญญาพร ศึกษา
3.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลละกุล
4.เด็กหญิง ฌณัฐวิภา อัมภรัตน์
5.เด็กหญิง อัญวีณ์ ถิระพัฒนศักดิ์
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.63
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
3.เด็กหญิง รัตนพร บุญศรี
4.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
5.เด็กหญิง เนตรดาวดี ผิวบาง
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา ชมคำ
1.นางสาว พิมชนก กาหลง
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ไชยสัตย์
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย คณิศร จันทวงศ์
2.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เกื้อกูล
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
2.นาย ศุภัช ศรีนวล
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภัคพัชร ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
2.นาย ศุภัช ศรีนวล
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาย มรกต จันทมั่น
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ริตตา
1.นาย มรกต จันทมั่น
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
1.นาย มรกต จันทมั่น
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐวรากานต์ อนันต์
2.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
3.เด็กหญิง ภัควลักญชณ์ เกื้อกูล
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง คคนางค์ อาจกล้า
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย จิรัฏฐากรณ์ จุลทัศน์
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
36 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
2.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
3.เด็กชาย ธนโชติ ลาประวัติ
4.เด็กชาย จักรพันธ์ แสงกอง
5.เด็กหญิง รุ่งทิวา ภาราศรี
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริษฐา สุชาติ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งแก้ว
3.เด็กหญิง อาลิษา ศรีคำ
4.เด็กหญิง วิลาสินี ทับทิมศรี
5.เด็กหญิง สโรชา แซ่เตียว
6.เด็กหญิง พรรัชดา สมพงษ์
7.เด็กหญิง วันธิตา คำแพงจีน
8.เด็กชาย ธนวัฒน์ พึ่งจิตร
9.เด็กชาย กันตวิชญ์ พุฒิประภาส
10.เด็กชาย พชรวรรษ จำเริญนุสิทธิ
1.นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร
2.นาย มนตรี แววดี
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
39 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนกร เรืองธีรชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ
1.นางสาว ดนุดา อุ่นเจริญ
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เปรมมินทร์ เบ้าคำ
2.เด็กหญิง จรัณธร แพงวิเศษ
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ
2.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
43 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม