#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
2.เด็กชาย ธนากร เถื่อนรอด
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
3.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
3 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
3.เด็กหญิง นภาพร เจริญทัศน์
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุกัญญา ฉิมพินิจ
1.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
5 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ธนบดี เถื่อนรอด
3.เด็กหญิง สุนิดา สิทธินาม
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
2.เด็กหญิง สุภาวดี บุญมี
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
2.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
2.เด็กชาย กฤษดา บัวลอย
3.เด็กชาย สรวิทย์ ผมพันธ์
4.เด็กหญิง อนิสา พลดง
5.เด็กหญิง สุนิสา สุพรรณ
6.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นาง ประภาวดี สุทารส
3.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย นันทกรณ์ พันธ์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสรา พนะที
3.เด็กหญิง อัญญาณี ศรีภักดิ์
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
2.เด็กหญิง สายสมร ฮาดทะวงศ์
3.เด็กชาย สัณหพร สมศรี
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มุกลัดดา จันทร์ทัย
2.เด็กหญิง สุธิดา ภูมิลำเนา
3.เด็กหญิง พาทินธิดา พาที
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สุเมธ พรรณา
2.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง วาศิณี ปาระพิมพ์
2.เด็กหญิง ยุวเกศ โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
28.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง กนกพร บุญเผย
2.เด็กหญิง จันทกานต์ ศรีมงคล
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปัทมพร กินนะรี
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ แน่นดี
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อัชริญา จันทร์ดี
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา จันทะโส
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จีรวรรณ แวงวัน
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
60.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พรพิมล จอมจันทร์
2.เด็กหญิง สิตานันท์ ดวงทิม
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
19 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ฐิตาภา พจนา
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ ศรีสมบัติ
3.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
1.นาง ประภาวดี สุทารส
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
20 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุนิษา ประจน
2.เด็กหญิง กาญจนา ศรีมาญา
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สุพงษ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม