#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กันตพัชร พันธ์แก่น
2.เด็กชาย พีรณัฐ เจือจันทร์
3.เด็กชาย กรณพัฒน์ พิมพ์อักษร
4.เด็กชาย สกลพัฒน์ พิมพ์อักษร
5.เด็กชาย ณิชกุล จันทร์แจ้ง
6.เด็กชาย พสุเทพ ต้นคำ
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
3.นางสาว มุทิตา สาระบูรณ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ผลิตโชค พรหมศรี
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ลาภสาร
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รังสิกานต์ สิงห์สุขุม
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พรธิดา การเกษ
1.นางสาว สิริวิภา ภูหัวไร่
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มุฑิตา ในทอง
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
2.นางสาว ชลิตา แหวนเงิน
3.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ภูวงษ์
4.เด็กหญิง ปาลิตา ป้อมสมบูรณ์
5.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เดือนใส
6.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
7.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
8.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
9.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
10.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
3.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กิจโภคิน เชื้อหอม
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พีรัชชัย พลหาญ
2.เด็กหญิง เกษสุดา คำแดง
3.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
1.นางสาว นุริญญา สาธุพันธ์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย นวพล อินวันนา
2.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรศรี
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เลาหะวานิชย์
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรจิรา อนุพันธ์
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย อติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกูล
1.นาง ชุติมา แสวงผล
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชญางกูร นารี
2.เด็กหญิง นภสร สิทธิพันธ์
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
52.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย แสนสุข บุญแสน
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
6.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง บัณฑิตา สุขจันทร์
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุดารักษ์ เดือนใส
1.นาย สมาน มูลศิริ
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชดา ลันดา
2.เด็กชาย ประภากร สีแสง
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง วาริษา เทาศิริ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
2.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย เสนีย์ ทะหา
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา ศิลาชัย
2.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
1.นาย สมาน มูลศิริ
2.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย คุณานนต์ ไพรบึง
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฏฐ์พงษ์ ไชยณรา
2.เด็กชาย ปรัชญ์สพล ส่งเจริญคุณวุฒิ
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศรายุธ ปลงใจ
2.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พัชรี ศิระวรรณ
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชา บำรุงราษฎร์
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ จันทะมาร
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง ชณิชกมนต์ นาคพันธ์
3.เด็กหญิง ศริญญา พรอินทร์
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง พิชญธิดา โทแก้ว
3.เด็กหญิง รัชวลี แก่นศรียา
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรทัย วรรณทอง
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
3.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เดือนใส
4.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีภักดี
5.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
6.เด็กหญิง อุสุมา โพธิสาร
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
9.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
10.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
11.เด็กหญิง พัชราภา คำลอย
12.เด็กหญิง ชาลิณี ศรีธรรมานุสาร
13.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
14.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
15.เด็กชาย ยติภัทร สร้อยนาค
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นาง นวียา วันเปรียงเถาว์
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดลชนก ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปิยะพันธ์
3.เด็กชาย กิตติชัย นาคสิงห์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง อุไรวรรณ สิงห์คร
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไสว
3.เด็กชาย สิทธา มีวงษ์
1.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
2.นาง สารีย์ เบ็ญจมาศ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไสว
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
2.นาย สวรินทร์ เรืองคำ
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.25
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เนตรชนก บุญลี
1.นาง สำราญ คำพิราช
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธรรมปพน มนทอง
2.เด็กชาย ภัทรดนัย พันธ์หนองโพน
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ มุ่งมาตร
2.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
42 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จันทิมา แน่นดี
2.เด็กหญิง สุนันทา พันมลี
3.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณิชา อภัยพันธ์
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
4.เด็กหญิง กชนิภา สุไว
5.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นางสาว ปวิลณมัย ศรีจันทรรัตน์
44 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชาอร สายจันทร์
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา มุ่งมาตร
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อธิญา จงวานนท์
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ธนิตา สุดาชาติ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
48 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิรดาภา วรรณทอง
1.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
49 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิรประภา แม่บุญเรือน
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
50 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
51 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอฤทัย นามคง
1.นางสาว ณภาภัช นิยม
52 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติพร กุลรัตน์
1.นาง ปริญญา แพงอก
53 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง ณภัทร ธนาคีรี
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
54 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เมลินดา รีส
2.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง สกุณตนา บุญตระการ
2.นาย บรรลือ บุญตระการ
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
4.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
5.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
1.นาง ปริญญา แพงอก
2.นาย ภักดี ลีลาศ
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
46.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อฌิรญาณ์ ทวีทรัพย์
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
58 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุวิชญา เดชสอน
1.นางสาว สมพร วรรณจู

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม