#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชัยมี
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุภัสสรา คำมะกุล
2.เด็กหญิง นภัทร เครือบุตรดา
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีชา
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
2.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
2.เด็กชาย ณฐพล โพธิ์พุ่ม
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร
3.เด็กชาย ติณภพ ทีงาม
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สรัญพร แก้วจาระนัย
2.เด็กหญิง อนัญญา ศรีสุรักษ์
3.เด็กหญิง สรวิศา ศรีวงษา
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นาง สุสดี ศรีแก้ว
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภูภักดี
3.เด็กหญิง ธีริศรา หาญศึก
1.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
2.นาย ณัฐดนัย โพธิ์ชัย
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณฐมน คำริยา
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วิทยา
3.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว กำไลทิพย์ แผนพุทธา
2.นางสาว ณัฐธิดากร หอมดวงศรี
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ บุตรตา
3.เด็กหญิง ลภัสรดา กิ่นมณี
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิริญาณ์ นามนาง
2.เด็กหญิง จิตสุภา วลุนธรรม
3.เด็กหญิง กุลิสราพัชณ์ ขันทวัตร
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เริงนิรันดร์
1.นางสาว วราภรณ์ สุราวุธ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลนัทธ์ เสมียนรัมย์
2.เด็กหญิง ตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์
1.นาง พัฒนพร พรมทอง
2.นาย กิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล
1.นางสาว ปุญศ์ฑริกา ประสานพันธ์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
17 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สารภาพ
2.เด็กชาย เชาวลิต ฉาดเส็น
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เบญญาภา วามเกษ
2.เด็กหญิง บุญญธิดา สิงสังหา
3.เด็กหญิง รุจิรา วารสุข
4.เด็กหญิง ศิรดา คำโกน
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
3.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมภรัตน์
4.เด็กหญิง ญาณภา ชนิดพันธ์
5.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ละอองศรี
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กาญจน์สุดา อารีย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา กล้าหาญ
3.เด็กหญิง ทิวรา โกศล
4.เด็กหญิง นันท์นภัสร์ มงคลเลิศภักดี
5.เด็กหญิง ดวงกมล ฉัตรสุวรรณ
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพร ชุมแสง
2.เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีสุข
3.เด็กชาย ธรรมดนย์ ศรไชยญาติ
4.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีนิล
5.เด็กหญิง รุศดา พิมพลา
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ทักษอร วันศรี
2.เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยรัตน์
3.เด็กหญิง วรดา ศรีลาภา
4.เด็กหญิง กวินตรา ดาราชู
5.เด็กหญิง จันทรัศม์ กาสา
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นาถลดา ศิลารักษ์
2.เด็กชาย คณนาถ กิ่งผา
1.นาง เรืองจรรยา พละศรี
2.นาง ปิยฉัตร ขันตี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.50
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อติกันต์ ว่องไว
2.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
1.นาง เรืองจรรยา พละศรี
2.นางสาว ณัฐธิดา ปิยฉัตร
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อดิสร ไชยมูล
2.เด็กชาย ติณณภพ ศรีแย้ม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว เพ็ญสิริิิ นนทะศรี
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78.50
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจันทร์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรนิตย์ ชุมพุดทรา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
3.เด็กชาย ปวเรศว์ สีงาม
4.เด็กชาย ชัยวัฒน์ หงษาล้วน
5.เด็กชาย ยศพัฒน์ สุทารส
6.เด็กชาย ก้องภพ โสดาธาตุ
7.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
8.เด็กชาย ธีภพ พวงพันธ์
9.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
10.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
11.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
12.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
13.เด็กชาย จิรวัฒน์ ธรรมสัตย์
14.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
15.เด็กหญิง จิรนันท์ อิ่มอ้วน
16.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
17.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
18.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
19.เด็กหญิง วลัยประภา เรืองสัมฤทธิ์
20.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
21.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
22.เด็กหญิง กฤติกา จันทร์เหลือง
23.เด็กหญิง หทัยนัทธ์ บุญแฝง
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ขันโท
25.เด็กหญิง กรุณา ฟี่วัลตัน
26.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
27.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นัยปรีดี
28.เด็กหญิง รวีวรรณ สุขอ้วน
29.เด็กหญิง ธิติมา กองทอง
30.เด็กหญิง วรรณิศา โพธิ์พุ่ม
31.เด็กหญิง ปณิตา ศรีพุทธา
32.เด็กหญิง กัญญาณัฐ องอาจ
1.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
2.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
3.นาย วิษณุพงษ์ คงชาติ
4.นางสาว ศิวาภรณณ์ อำคาคูณ
5.นาย ประกิจ น้อยสงวน
6.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
29 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ หนุนวงศ์
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช แสงแก้ว
3.เด็กชาย จักริน สารภี
4.เด็กหญิง ชลธิชา บูชาเดช
5.เด็กหญิง ไอรดา ศรีหาวงศ์
6.เด็กหญิง กานต์ธีรา สีมาปทุม
7.เด็กชาย ศุภกร ภูมิธนยศ
8.เด็กชาย ฐณัฐ สุขศิริ
9.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรงาม
10.เด็กหญิง กฤตพร แสงทอง
11.เด็กหญิง พัชรมัย นัยเนตร
12.เด็กหญิง ธีริศรา คำล้วน
13.เด็กหญิง สุวิชาดา บุญจันทร์
14.เด็กหญิง กวินตรา ดาราชู
15.เด็กหญิง ทักษอร วันศรี
16.เด็กหญิง พรชรินทร์ วงษาชัย
17.เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยรัตน์
18.เด็กหญิง ศศิญาดา ไตรศิริพานิช
19.เด็กหญิง ศิริฉัตร ศิลาจันทร์
20.เด็กหญิง จันทรัศม์ กาสา
21.เด็กหญิง วรดา ศรีลาภา
22.เด็กหญิง ปพิชญา นวนแย้ม
23.เด็กหญิง นันทิยาภรณ์ บุตระดาษ
24.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ อ่อนเกษ
25.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
26.เด็กหญิง ปิยวดี สุวรรณสิงห์
27.เด็กชาย กฤชคุณ จันหอม
28.เด็กหญิง นารารัตน์ อ่อนขันธ์
29.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สิงห์เสน
30.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กลมพันธ์
31.เด็กชาย เฟอนันโด้ โตเรสบาลิโลเนีย
32.เด็กหญิง ภัณฑิตา ลุนพรม
33.เด็กหญิง ภวันรัตน์ ศรีสิงห์
34.เด็กชาย ธนพล บุดดีภักตย์
35.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จอมภู
36.เด็กหญิง ณพิชญา คงศรีลา
37.เด็กหญิง ชนัดดา ศิลารักษ์
38.เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยกุฉิน
39.เด็กหญิง กฤติกา ฤกษ์ใหญ่
40.เด็กชาย อรรรณพ สอนไชยยาติ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง รัศมี ศิริชนะ
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ สุวรรณศิลป์
2.เด็กหญิง ปวริศา พิมาทัย
3.เด็กหญิง ปุณยนุช ชาภักดี
1.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
2.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
2.เด็กหญิง นพิณประภา วงศ์พาณิช
3.เด็กชาย ประดิษฐ์ ทวีชัย
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
2.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
3.เด็กชาย ปวเรศว์ สีงาม
4.เด็กชาย ชัยวัฒน์ หงษาล้วน
5.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
6.เด็กชาย ธีภพ พวงพันธ์
7.เด็กชาย ธนานนท์ มาหา
1.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
2.นาย วิษณุพงษ์ คงชาติ
3.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
4.นาย ประกิจ น้อยสงวน
33 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย รุจธร แสนกล้า
2.เด็กหญิง ณปภัช เจริญรักษ์
3.เด็กหญิง ธันย์ชนก อุตส่าห์
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
34 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุทธิษา ศรีชัย
2.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
3.เด็กหญิง เนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ
1.นาง ทองใบ ทันนา
2.นาง สมพร ประสาร
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา
2.เด็กชาย พงศพัศ บุญมี
1.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
2.นางสาว ไพจิตร สุชาติ
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปวีร์ อินตา
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พชร วงศ์วัฒนสิน
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาง ศิรกาญจน์ โชคถิรเดช
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
2.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นางสาว ชิดาวัลย์ พวงพันธ์
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
84.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิภู สมบัติศิริเกษ
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
42 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พศิน แก้วจาระนัย
1.นาง จุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ
43 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฉันทรัตน์ สุวรรณไตร
1.นาง อำไพ หลักบุญ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม