#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ คงรอด
2.เด็กหญิง สุธาสินี เครือชัย
1.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
2.นางสาว จริยา บุญเดช
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ภักดี
2.เด็กหญิง ณัฐภัสสร ครองชัย
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์
2.เด็กหญิง นิศากานต์ บัวรอด
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ถี่กระโทก
3.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สัตพันธ์
2.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
3.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปุณยาพร เนื้อไม้หอม
2.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
3.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ไพลิน ทีงาม
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทินพัฒน์ มหิทธิหัสดี
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจิรา สารภี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง คมไผ่ เครือชัย
2.เด็กชาย อธิวัฒน์ ผิวอ่อน
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ไพรพนา วันพุธ
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กันตวิชญ์ สัตพันธ์
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ แขนทอง
3.เด็กชาย ปิติภัทร สัตพันธ์
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนโชติ สังข์ขาว
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ขันทะวัตร
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง มีสุข ปฏิธันยธรณ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง อลิศรา บัวจันทร์
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
2.เด็กหญิง จินตนา เกษี
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.20
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ทวีวงษ์
1.นางสาว สมปอง มงคล
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รุจิรา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
22 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
23 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
72.05
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ออยธนพัฒน์ ม้าวเมืองคำ
2.เด็กหญิง ญาราภรณ์ มวลพรหม
1.นาย เวียง ครองชัย
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
24 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ขานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
2.เด็กหญิง กมลชนก จันทบ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นฤมล ศรีกุล
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
47.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อำนาจ สร้อยสนธ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม