#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นางวงค์
2.เด็กชาย เทพทัต นางวงค์
3.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มะลิวงค์
4.เด็กหญิง กุลวดี นางวงค์
5.เด็กหญิง กาญจนกุล ผลบุญ
6.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองเหลือ
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
3.นางสาว อุไรรัตน์ ทองเหลือ
2 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นามวงค์
2.เด็กหญิง ปานทิพย์ นางวงค์
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
2.นางสาว อุไรรัตน์ ทองเหลือ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม