#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุวรรณา ทิพย์โอสถ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มาทอง
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
65.53
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สนันตน์ มะณี
2.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม