#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ปัตเนตร
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
2.เด็กชาย ปัณณ์ เสียงเสนาะ
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
2.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
4 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.05
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธนิสร ลาพันธ์
2.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์มา
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม