#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง ธันยพร เขียวอ่อน
3.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เพชรดี
1.นางสาว พัชรี เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วิเชียร ศรีคำ
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธัญยพร เขียวอ่อน
2.เด็กชาย อนุพัทธ์ นวลคำ
3.เด็กชาย ชวัลรัตน์ เพชรดี
4.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
5.เด็กชาย เตชะพล สิงห์กรานต์
1.นางสาว พัชรี เลื่อนฤทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ทิวากร ทุมมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม