#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วรัชญา มงคลแก้ว
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.นาย จิณณวัตร สุขไชย
2.เด็กชาย มินทดา หงษ์คำ
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ปิยะพร บุญทอง
2.เด็กชาย ชนะชล วันทะวี
3.เด็กชาย ธีระเดช พิมะกร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชราภา เทพตาแสง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
3.เด็กหญิง ปัถยา พิมเสนา
4.เด็กหญิง วิญาดา สุระเสน
5.เด็กหญิง ปาริชาติ ญาณศิริ
6.เด็กหญิง จิราภา กาประสิทธิ์
7.เด็กหญิง อรวรรณ นักพรม
8.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง สุริยเลิศ
9.เด็กหญิง นิชาลินี ศรีคำภา
10.เด็กหญิง จิราพัชร ก้อนทอง
11.เด็กหญิง ปนิดา วังสำเภา
12.เด็กหญิง ผลิดา บุญเสนาะ
13.เด็กชาย สุภนัส ผึ่งจันดุม
14.เด็กชาย ปัญญา ปลาฉลาด
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
3.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
4.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
5.นางสาว ภัทร์ชนันท์ กัลยา
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชิต อยู่คง
2.เด็กชาย อนุชัย อยู่คง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฎา สะสีสังข์
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุนะวัง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
2.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม