#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงศ์
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
3.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
4.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดาห์
5.เด็กชาย นันทวุฒิ พันธ์เพชร
6.เด็กชาย หัสยา ศรศรี
7.เด็กชาย ศักนรินทร์ พละโส
8.เด็กหญิง สุธิดา คนสวย
9.เด็กหญิง สริลทิพย์ คนขยัน
10.เด็กชาย ศราวุฒิ บุตรโพธิ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว พันนิดา พิมสอน
3.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จันทนา แสงอำไพ
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
2.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
3.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง การเกศ ถันทอง
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม