#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประวิทย์ วงค์กระสาน
2.เด็กชาย ระพีภัทร์ ห่อทรัพย์
3.เด็กชาย วีระพงษ์ เสนาน้อย
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า สราคำ
2.เด็กหญิง ก้านขวัญ แสงดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กวินภพ หนูเตี้ย
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ตาลหอม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัลย์นิษฐา อุดหนุน
2.เด็กหญิง วรรณิดา ภูริมนาค
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา มีมุ้ย
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นาลิตา เมาลีชาติ
2.เด็กหญิง พิชานันท์ มาทอง
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นวนไชย
4.เด็กหญิง วรรณภา สุขทองสา
5.เด็กหญิง พรวิมล สิงห์ทอง
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปวีณา สืบสา
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ม่วงมนตรี
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง หทัยภัทร ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง สุธาสินี บุญหลักคำ
3.เด็กหญิง วรรณษา ที่บ้านธาตุ
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง หวันยิหวา ประสานจิตร
2.เด็กหญิง ธันยารัตน์ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง พิกุลแก้ว สิงห์ทอง
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปริญญา หงษ์สา
1.นาง ลลิดา นวลมณี
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
1.นาง ลลิดา นวลมณี
13 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ญาณิศา จุลหอม
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง เพชรภาวรรณ ประสิทธิ์
1.นางสาว ปภัสสร บุญลา
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อนันตชัย ลิลาจันทร์
1.นาง ลลิดา นวลมณี
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย วงศกร วรรณวงษ์
2.เด็กชาย แทนไท สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง นิชานันท์ เมาลีชาติ
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ คูณศิริ
5.เด็กหญิง จริยา ยืนสี
6.เด็กชาย สิรภพ บรรโล
7.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
8.เด็กชาย ศุภรัตน์ เมาลีชาติ
9.เด็กหญิง พิมพิกา วรรณวิไล
10.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
1.นางสาว สุภาวดี ชูกลิ่น
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นางสาว เมทินี ฝอยทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม