#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเหลา
5.เด็กชาย อภินันท์ ไชยวัง
6.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นาย นพรัตน์ กินรา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง สุกัญญา บุญอาสา
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นางสาว เมธินี ฝอยทอง
2.นางสาว ณัฐวดี เพชรดี
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พิจิตรา ดอนเป๊ะ
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม