#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กิตติ คูณสุข
2.เด็กชาย พงศธร สุขวงค์
3.เด็กชาย มังกรทอง แก้วสง่า
4.เด็กชาย ศราวุฒิ ขลุ่ยแก้ว
5.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ หนูเตี้ย
6.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สกุลมีสมบัติ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภูวดล อุตะโม
2.เด็กชาย ธีรภัทร วงค์ชาม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เอมิกา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร ทองอ่อน
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จันจุฑามาศ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เบ็ญทิพย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธาวิน ตาลหอม
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
7 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย คริสเตียน เบิร์ก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
3.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภัทรพล บุญหลักคำ
2.เด็กชาย อนุทิศ เมาลีชาติ
3.เด็กหญิง กมลพรรณ พรมรักษ์
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
2.นาง สุเอ พงษาปาน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม