#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
2.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
4.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
5.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสาเหลี่ยม
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ศศิรดา บุตรวงษ์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม