#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
2.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
3.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
4.เด็กหญิง ปาริชาติ ธรรมสอน
5.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
6.เด็กหญิง มณฑิตา มาพิทักษ์
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
88.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
3.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
4.เด็กหญิง ชนาภา เหมาะทอง
5.เด็กหญิง ปณิตา นาคชัย
6.เด็กหญิง สาลินี แสนดี
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย วันชนะ เกตุหอม
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนกฤต สุมณฑา
2.เด็กชาย ธนโชติ สอดแก้ว
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ณัฐศักดิ์ สิถิระบุตร
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เทียนนิล
3.เด็กหญิง สุภััสสร พิมเสน
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง จริยานุช แอกทอง
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
12 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ชานนท์ หอมหวาน
2.เด็กชาย นนทกานต์ สมนึก
3.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
4.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นาคอ่อน
5.เด็กหญิง นลินทิพย์ วรรณทอง
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
14 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง แววมณี มูลา
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
15 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม