#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิตรกัญญา อาจภักดี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนากร เนียมกลิ่น
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
2.เด็กชาย วรปัญญา ศรีภักดี
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา วงสาเคน
1.นาง นงคราญ จันทุมา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
2.เด็กหญิง สาริศา คำทรัพย์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐริกา ปิ่นเกิด
1.นางสาว สุภัททา จุไร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม