#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
2.เด็กหญิง ศิริยาภรณ์ ทองแปลง
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
4 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
2.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
3.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
4.เด็กชาย ปภาเทพ เพิ่มเติมจิต
5.เด็กชาย ธนพนธ์ คำศรี
6.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
7.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันภัย
8.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
9.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
10.เด็กชาย รัตนพงษ์ ทาทอง
11.เด็กชาย โยไทย ศรีรักษา
12.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
13.เด็กหญิง สุกานดา นาสิงทอง
14.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ นามเวช
15.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ลาศา
16.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขศรี
17.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา บุญนำ
18.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
19.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
20.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
21.เด็กหญิง ธิฆัมพร วันทอง
22.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
23.เด็กหญิง ธนพร ไชยคุณ
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
25.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
26.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
27.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
28.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
29.เด็กชาย ภพธรรม ผาปรางค์
30.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
5.นางสาว วิจิตรา เสียงดี
6.นาย มลศักดิ์ หลักดี
7.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
8.นาง นิฤมล วรรณคำ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
3.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
4.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
5.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เสมามิ่ง
7.เด็กหญิง ศิรภัสสร โขงลำ
8.เด็กชาย กุลปริยา คงสิน
9.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
10.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
11.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
12.เด็กชาย วีระวัฒน์ ทาขุนทด
13.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
14.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
15.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
16.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
17.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
18.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
19.เด็กหญิง ฐิตาพร บุตรดี
20.เด็กหญิง ฐิติพร โพธิสาร
21.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
22.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
23.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยเชษฐ์
24.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
25.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
26.เด็กหญิง พุทธธิดา คำกิ่ง
27.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
28.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
29.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
30.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
31.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
32.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
33.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
34.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นาย สุชาติ ดวงมาลา
5.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
6.นางสาว สุพิศ ทาทอง
7.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
8.นางสาว อารีญา บัวทุม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
2.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
1.นางสาว ทศพร กลมพันธ์
2.นาย มลศักดิ์ หลักดี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม