#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทวี
2.เด็กหญิง ปนัดดา หาสุข
1.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
2.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ประเสริฐชาติ
1.นาย ยุทธนา สุดา
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ณัฐพล ศีลทอง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรยุทธ สุภาพ
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีรติกร สาระสุข
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม