#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
67.50
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง สุจิตรา ดาดวง
2.เด็กหญิง บุญญาดา จิบจันทร์
3.เด็กหญิง กมลเนตร จันทะพันธ์
4.เด็กหญิง วราภรณ์ ชิดโคกสูง
5.เด็กชาย ชูศักดิ์ จันทร์แก้ว
6.เด็กหญิง กนกลดา พละศักดิ์
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นาง พูลสุข บัวหอม
3.นางสาว นริศรา อ่อนหวาน
2 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สุเมธ ภูติยา
2.เด็กชาย บรรชา สีหาวงษ์
3.เด็กชาย ชลิตวรรณ อยู่เย็น
1.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
2.นาย ประวิตร ตระกููลวิทยานันท์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
66.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พื้นพรม
2.เด็กหญิง ฐิติชญา บุญนำ
1.นาย เจนอนันต์ คำศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม