#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ชาลิสา บุครสีสวย
2.เด็กหญิง นิภาวดี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์งาม
4.เด็กหญิง ณัฐกมล ภิกุล
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ ดงเคน
6.เด็กชาย ธนาวุฒิ โพธิสาร
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
3.นางสาว สุวนันท์ จันทวรรณ
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภิกุล
3.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
1.นาง รัชนี จันทะมั่น
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
2.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
3.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
1.นางสาว สกุลทิพย์ กันยามัย
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
4 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.40
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ทีระพัฒน์ เที่ยงอ่อน
1.นาง ลำไพร หล้าศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม