#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิรักษ์ นาดี
2.เด็กชาย อัฒฑกร ไชยมาตย์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุวรรณสพ
2.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ศิริพร บัวบังศึก
2.เด็กหญิง ภูษณิศา ราษี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กชาย กาลัญญู มาตร์อยู่เย็น
1.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
2.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมทาน
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินทรา ประชุมชื่น
2.เด็กหญิง ชลิตา วรจันทร์
3.เด็กหญิง ชัชนันท์ ประจันทร์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันหอม
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
2.เด็กหญิง วิญญาพร ศึกษา
3.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลละกุล
4.เด็กหญิง ฌณัฐวิภา อัมภรัตน์
5.เด็กหญิง อัญวีณ์ ถิระพัฒนศักดิ์
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.63
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
3.เด็กหญิง รัตนพร บุญศรี
4.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
5.เด็กหญิง เนตรดาวดี ผิวบาง
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา ชมคำ
1.นางสาว พิมชนก กาหลง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ไชยสัตย์
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย คณิศร จันทวงศ์
2.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เกื้อกูล
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
2.นาย ศุภัช ศรีนวล
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาย มรกต จันทมั่น
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ริตตา
1.นาย มรกต จันทมั่น
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
1.นาย มรกต จันทมั่น
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐวรากานต์ อนันต์
2.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
3.เด็กหญิง ภัควลักญชณ์ เกื้อกูล
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง คคนางค์ อาจกล้า
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนกร เรืองธีรชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เปรมมินทร์ เบ้าคำ
2.เด็กหญิง จรัณธร แพงวิเศษ
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ
2.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม