#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เฉลิมชนม์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง นภัสสร ปึ้งตาเณร
3.เด็กหญิง ศุภรา ไชยทอง
4.เด็กหญิง จุไรรัตน์ เสามั่ง
5.เด็กหญิง นัฐนิชา รัตนพันธ์
6.เด็กหญิง บุญญิสา อินสุข
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นางสาว มาลีวรรณ พื้นผา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญญา รัตพันธ์
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา นาสมรูป
3.เด็กหญิง อัจฉรา อุดมลาภ
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นางสาว ศศิรพร หาลาภ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม