#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
72.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรพงษ์ อินธิมาศ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นางสาว สุวริน สีดา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
3.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เทพอาษา
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นางสาว นิยม ขันศรี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภัคพัชร ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
2.นาย ศุภัช ศรีนวล
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริษฐา สุชาติ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งแก้ว
3.เด็กหญิง อาลิษา ศรีคำ
4.เด็กหญิง วิลาสินี ทับทิมศรี
5.เด็กหญิง สโรชา แซ่เตียว
6.เด็กหญิง พรรัชดา สมพงษ์
7.เด็กหญิง วันธิตา คำแพงจีน
8.เด็กชาย ธนวัฒน์ พึ่งจิตร
9.เด็กชาย กันตวิชญ์ พุฒิประภาส
10.เด็กชาย พชรวรรษ จำเริญนุสิทธิ
1.นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร
2.นาย มนตรี แววดี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม