#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
2.เด็กชาย กฤษดา บัวลอย
3.เด็กชาย สรวิทย์ ผมพันธ์
4.เด็กหญิง อนิสา พลดง
5.เด็กหญิง สุนิสา สุพรรณ
6.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นาง ประภาวดี สุทารส
3.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย นันทกรณ์ พันธ์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสรา พนะที
3.เด็กหญิง อัญญาณี ศรีภักดิ์
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
60.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พรพิมล จอมจันทร์
2.เด็กหญิง สิตานันท์ ดวงทิม
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สุพงษ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม