#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดลชนก ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปิยะพันธ์
3.เด็กชาย กิตติชัย นาคสิงห์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง อุไรวรรณ สิงห์คร
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไสว
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
2.นาย สวรินทร์ เรืองคำ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา มุ่งมาตร
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ธนิตา สุดาชาติ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม