#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กันตพัชร พันธ์แก่น
2.เด็กชาย พีรณัฐ เจือจันทร์
3.เด็กชาย กรณพัฒน์ พิมพ์อักษร
4.เด็กชาย สกลพัฒน์ พิมพ์อักษร
5.เด็กชาย ณิชกุล จันทร์แจ้ง
6.เด็กชาย พสุเทพ ต้นคำ
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
3.นางสาว มุทิตา สาระบูรณ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พรธิดา การเกษ
1.นางสาว สิริวิภา ภูหัวไร่
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พีรัชชัย พลหาญ
2.เด็กหญิง เกษสุดา คำแดง
3.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
1.นางสาว นุริญญา สาธุพันธ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรจิรา อนุพันธ์
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
2.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย เสนีย์ ทะหา
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไสว
3.เด็กชาย สิทธา มีวงษ์
1.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
2.นาง สารีย์ เบ็ญจมาศ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชาอร สายจันทร์
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เมลินดา รีส
2.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง สกุณตนา บุญตระการ
2.นาย บรรลือ บุญตระการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม