#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สุทธิราช คำโสม
2.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
3.เด็กชาย ธีรภัทร สอพอง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักพงษ์ ฤทธิเดช
2.เด็กหญิง วิมลมณี ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาระวี หอมทรง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เครือวงศ์สืบ
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
3.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บัวรินทร์
2.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
6 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง ชนาภา ทองเพิ่ม
3.เด็กหญิง ภคพร หอมทรง
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
2.เด็กหญิง ปณิดา บุญเสนาะ
3.เด็กหญิง ธนภรณ์ หอมทรง
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
2.เด็กชาย พงศกร จันทร์โสภา
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คชแพทย์
1.นางสาว โสภิตา คำโสภา
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทรประสงค์
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ตุ้มทรัพย์
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา แสงเพชร
1.นางสาว โสภิตา คำโสภา
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกพร กิ่งจันมล
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เรื่องอยู่
3.เด็กหญิง อุษามณี จันทร์ศรี
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง อันฉลา ศรีสุข
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กหญิง ฟ้าใส คชแพทย์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นาง อัญชนา บุญสุข
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
2.เด็กชาย ณัฐชัย ใจเรือง
3.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เจนจิรา ศรีโวหะ
3.เด็กชาย ชัยมงคล ร่วมชื่น
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชญา ตาอุดม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จิตกัญญา ยะลา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กชพรรณ อนันทวรรณ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภีรณัฎฐ์ ชำนาญ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกตุมณี ตอนศรี
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต ใจมั่น
2.เด็กชาย ณัฐพล ศรีศิลป์
3.เด็กชาย นิติพงษ์ แก่นแก้ว
4.เด็กหญิง วรัญญา โทษา
5.เด็กหญิง พัทธนันท์ สุยะทา
6.เด็กหญิง สิริวรรณ ชอบทอง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
2.เด็กหญิง พิชญารัตน์ ร่วมชื่น
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชัย ปรนปรือ
2.เด็กหญิง วรัญญา ชุมจันทร์
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ปฐมพร นิสสัย
1.นาย สุธีร์ มรรคสันต์
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
2.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
3.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
4.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา คำทรัพย์
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นจันทร์
4.เด็กหญิง นิรมล เคารพ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
6.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
7.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
8.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
9.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
10.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักพงษ์ ฤทธิเดช
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม