#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นางสาว อชิรญาณ์ ทนที
2.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ณัชพล จันทร์ตั้ง
2.เด็กหญิง พันธิตา สังสัมฤทธิ์
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาย บุญมี ข้างน้อย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม